ಖಡ್ಗ ಧಾರಿಣಿ ತುಮ್ಹೇ

ಖಡ್ಗ ಧಾರಿಣಿ ತುಮ್ಹೇ ದೇತ ಮಾನ ವಂದನಾ
ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಿಣಿ ತುಮ್ಹಾರಿ ಆಜ ಅರ್ಚನಾ || ಪ ||

ಶ್ಯಾಮ ಶಾಂತ ಧೀರ ಮೂರ್ತಿ ತೇಜೋಮಯ ದಿವ್ಯ ಕಾಂತಿ
ಅಶ್ವಾರೂಢ ದೇವಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಾರ ಬಾರ ವಂದನಾ || 1 ||

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದಿಪ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಜಲೀಸಿ ಚಂಚಲ ಗತಿ
ವೀರೋಂ ಕೋ ದೇ ರಹೀ ಚಂಡಿ ಮುಂಡಿ ಚೇತನಾ || 2 ||

ಬೀತ ಗಯಾ ವತ್ಸರಶತ ಯುದ್ಧಾನಲ ಸರ್ವಶಾಂತ
ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಜ ಸ್ಮರಿತ ತುಮ್ಹಾರೀ ತಪಃಸಾಧನಾ || 3 ||

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮರ ರಾಮ ಆರ್ಯ ನರಿ ಕಾ ವಿಕ್ರಮಾ
ಪುಣ್ಯ ರೂಪ ಲೋ ಹಮಾರೇ ನಮ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನಾ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code