ಕೇಶವನ ಧ್ಯೇಯವಿದು

ಕೇಶವನ ಧ್ಯೇಯವಿದು ನಮ್ಮ ಬಾಳುಸಿರು
ಆತನಾ ನೆನಪೆಮಗೆ ಮನದಲಿ ತಾ ಹಸಿರು || ಪ ||

ತನು ಮನವು ಜೀವನವು, ತಾಯ್ನೆಲಕೆ ಅರ್ಪಿತವು
ತಾಯ್ನೆಲದಾ ವೈಭವವೇ, ಬಾಳಿದಕೆ ಹೆಗ್ಗುರಿಯು || 1 ||

ಹಿಂದುವಿನ ಹೃದಯದೊಳು, ಹೀನತೆಯು ತುಂಬಿಹುದು
ಕುಂದಿದನು ಕಳೆದಳಿಸಿ, ಬಂಧುತನ ಬೆಳಸುವುದು || 2 ||

ಜಗಕೊಮ್ಮೆ ಗುರುವಾಗಿ ಮೆರೆದಿಹುದೋ ಭಗವೆ ಇದು
ಮೆರೆಯಿಸಲು ಮತ್ತದನು, ಜಗದಗಲ ಒಯ್ಯುವುದು || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code