ಕೇಶವ ತುಮ್ಹೇ ಪ್ರಣಾಮ್

ಕೇಶವ ತುಮ್ಹೇ ಪ್ರಣಾಮ್              || ಪ ||

ಯಜ್ಞ ಹಿತ ಸಮಿಧಾ ತುಮ್ಹಾರೀ
ಪ್ರೇರಣಾ ಉದ್ಬೋಧಕಾರೀ
ತ್ಯಾಗ ತಪ ಕೀ ವಹ್ನಿ ದಧಕೀ
ಸ್ವಾರ್ಥ ತಮಕೋ ನಷ್ಟ ಕರ ದೀ
ಜ್ಯೋತಿ ಫೈಲೀ ಅತಿ ಲಲಾಮ್          || 1 ||

ಯಜ್ಞ ಕೇ ಹೋತಾ ತುಮ್ಹಿ ಥೇ
ಪ್ರಥಮ ಆಹುತಿ ತುಮ ಬನೇ ಥೇ
ವಜ್ರಸೀ ಕಾಯಾ ಮಿಟಾಕರ
ಅಮರ ಹೋಕರ ಅಜರ ಬನಕರ
ಪಥ ಕಿಯಾ ಅಲೋಕವಾನ್            || 2 ||

ಪಹಚಾನಾ ತುಮನೇ ಮಾತಾ ಕೋ
ಉಸಕೇ, ಭಟಕೇ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರೋಂಕೋ
ನಹೀ ಚುಕಾಯಾ ಕೇವಲ ತುಮನೇ
ಋಣ ಅಪನಾ ಪರ ಉನ್ಹೇ ಜತಾಯಾ
ವೇ ಭೀ ಹೈ ಋಣವಾನ್               || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code