ಕರವಟ ಬದಲ ರಹಾ ಹೈ ದೇಖೋ

ಕರವಟ ಬದಲ ರಹಾ ಹೈ ದೇಖೋ, ಭಾರತ ಕಾ ಇತಿಹಾಸ
ಜಾಗ ಉಠಾ ಹೈ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಮೆ, ವಿಶ್ವ ವಿಜಯ ವಿಶ್ವಾಸ      || ಪ ||

ಸದಿಯೋಂ ಸೆ ವಿಸ್ಮೃತ ಗೌರವ ಕಾ, ಭಾರತ ಮಾ ಪರಿಚಯ ದೇಗೀ,
ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂತ ಸುಖದಾಯೀ ಜನನೀ, ನವ-ಯುಗ-ನವ ಜೀವನ ದೇಗೀ,
ಉಸ ಜೀವನ – ದರ್ಶನ ಸೇ ಹೋಗ, ಮಾನವ ಧರ್ಮ ವಿಕಾಸ,
ಪಶ್ಚಿಮ ಕೆ ಅಸಫಲ ಚಿಂತನ ಕಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಹೋಗಾ ಹ್ರಾಸ            || 1 ||

ಯವನ ಮಿಟೇ ಯೂನಾನ ಮಿಟ ಗಯೇ, ಭರತ-ಭೂಮಿ ಹೈ ಅವಿನಾಶಿ,
ಆದಿ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೈ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶುಚಿತಾ ಅಭಿಲಾಷಿ,
ಭೋಗ-ವಾದ ಕೆ ಮಹಲ ಥಹ ರಹೇ, ಬದಲ ರಹಾ ಇತಿಹಾಸ,
ಬುಝಾ ಸಕೇ ಹಿಂದುತ್ವ ಸುಧಾ ಹೀ, ಅಬ ವಸುಧಾ ಕೀ ಪ್ಯಾಸ      || 2 ||

ಬಾರಂವಾರ ಕ್ಷಮಾ ಅರಿದಲ ಕೋ, ಏಸೀ ಭೂಲ ನ ಅಗ ಹೋಗಿ,
ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಬಾಹೋ ವಾಲಿ ಮಾಂ, ನಾ ಅಬಲಾ ತಹಲಾಯೆಗೀ,
ದೇಶ-ವಿಘಾತಕ ಷಡ್ಯಂತೋ ಕಾ, ನಿಶ್ಚಿತ ನಿಕಟ – ವಿನಾಶ,
ಏಕ ಅಖಂಡಿತ – ಭಾರತ ದೇಗಾ, ಅನುಪಮ ವಿಮಲ ಪ್ರಕಾಶ      || 3 ||

ಸಂಘ – ವೃಕ್ಷ ಶಾಖಾ – ಉಪ ಶಾಖಾ, ದಸೋ ದಿಶಾ ಮೇ ಫೈಲ ರಹೀ,
ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೀ ವಿಜಯ ಪತಾಕಾ ಲಹರ – ಲಹರ ಲಲಕಾರ ರಹೀ,
ಕೇವಲ ಸತ್ತಾ ಸೇ ಮತ ಕರನಾ, ಪರಿವರ್ತನ ಕೀ ಆಸ,
ಜಾಗೃತ ಜನತಾ ಕೇ ಕೇಂದ್ರೋಂ ಸೆ, ಹೋಗಾ ಅಮರ ಸಮಾಜ      || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code