ಕದಮ ಮಿಲಾಕರ ಚಲನಾ ಹೋಗಾ    

ಕದಮ ಮಿಲಾಕರ ಚಲನಾ ಹೋಗಾ                               || ಪ ||

ಬಾಧಾಯೇ ಆತೀ ಹೈ ಆಯೇ ಘಿರೇ ಪ್ರಲಯ ಕೀ ಘೋರ ಘಟಾಯೇ
ಪಾವೋ ಕೇ ನೀಚೇ ಅಂಗಾರೇ ಸರಪರ ಬರಸೇ ಯದಿ ಜ್ವಾಲಾಯೇ
ನಿಜ ಹಾಥೋ ಸೇ ಹಸತೇ ಹಸತೇ ಆಗ ಲಗಾಕರ ಜಲನಾ ಹೋಗಾ        || 1 ||

ಹಾಸ್ಯ ರುದನ ಮೇ, ತುಫಾನೋ ಮೇ ಅಮರ ಅಸಂಖ್ಯಕ ಬಲಿದಾನೋಮೇ
ಉದ್ಯಾನೋ ಮೇ ವೀರಾನೋ ಮೇ, ಅಪಮಾನೋ ಮೇ, ಸಮ್ಮಾನೋಮೇ
ಉನ್ನತ ಮಸ್ತಕ ಉಭರಾ ಸೀನಾ, ಪೀಡಾವೋ ಮೇ ಪಲನಾ ಹೋಗಾ         || 2 ||

ಉಜಿಯಾರೋ ಮೇ ಅಂಧಕಾರ ಮೇ, ಕಲ ಕಛಾರ ಮೇ ಬೀಚ ಧಾರಮೇ
ಘೋರ ಘೃಣಾಮೇ, ಪೂತ ಪ್ಯಾರ ಮೇ ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀತಮೇ ದೀರ್ಘ ಹಾರಮೇ
ಜೀವನ ಕೇ ಶತಶತ ಆಕರ್ಷಕ ಅರಮಾನೋ ಕೋ ದಲನಾ ಹೋಗಾ        || 3 ||

ಸಮ್ಮುಖ ಫೈಲಾ ಅಮರ ಧ್ಯೇಯ ಪಥ, ಪ್ರಗತಿ ಚಿರಂತನ, ಕೈಸಾ ಇತಿ ಅಥ
ಸುಸ್ಮಿತ ಹರ್ಷಿತ ಕೈಸಾ ಶ್ರಮ-ಸ್ತತ, ಅಸಫಲ ಸಫಲ ಸಮಾನ ಮನೋರಥ
ಸಬ ಕುಛ ದೇಕರ ಕುಛ ನ ಮಾಂಗತೇ, ಪಾವಸ ಬನಕರ ಢಲನಾ ಹೋಗಾ  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code