ಜಿಸ ಕೀ ಅವಿಚಲ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾವನಾ

ಜಿಸ ಕೀ ಅವಿಚಲ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾವನಾ
ಅವಿರತ ಚಲತೀ ಕರ್ಮ ಸಾಧನಾ
ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೀ ಸರಿತಾ
ವಹೀ ಸಮಝ ಲೋ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರತಾ || ಪ ||

ಕ್ಷಮಾಶೀಲ ಜೋ ಜಗ ಅನುರಾಗಿ
ಸಬ ಮೇ ರೆಹಕರ ಭೀ ವಿತರಾಗಿ
ಜಿಸ ಮೇ ಸಾಹಸ ಔರ ನಿರ್ಭಯತಾ || 1 ||

ತತ್ವನಿಷ್ಠ ಫಿರ ಭೀ ವ್ಯವಹಾರಿ
ಜಿಸ ಕೀ ಹರ ಕೃತಿ ಸಬ ಸೇ ನ್ಯಾರಿ
ಯಶ ಅಪಯಶ ಮೇ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತಾ || 2 ||

ಸಿರ ಪರ ಬರಫ ಹೃದಯ ಚಿಂಗಾರಿ
ಸಚ್ಛ ಶುದ್ಧ ಸಮ ಸೌಧ ವಿಚಾರಿ
ಸೇವ ಧರ್ಮ ನಿರತ ನಿತ ರೆಹತಾ || 3 ||

ಜಿಸ ಮೇ ಅನುಪಮ ಧೈರ್ಯ ಧಾರಣಾ
ಜಿಸ ಸೇ ಮಿಲತೀ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣಾ
ವೃತ ಮೇ ಭೀ ಅಮೃತ ಜೋ ಭರತಾ || 4 ||

ಹೃದಯ ಭಾವಮಯ ಕಶ್ತಿಕ ಕಾಯಾ
ದೀನೋ ಕೇ ಪ್ರತಿ ಮಾ ಸೀ ಮಾಯಾ
ಜಿಸ ನೇ ಷಡರಿಪುಓಂ ಕೋ ಜೀತಾ || 5 ||

ಸಾತ್ವಿಕ ತೇಜ ವಜನ ಮನ ಗೀತಾ
ದುರ್ಜನ ದೋಷ ಗರಲ ಸಮ ಪೀತಾ
ಮುಖ ಮಂಡಲ ಪರ ಸಹಜ ಮಧುರತಾ || 6 ||

ಮುಕ್ತ ಸಂಗ ಜೋ ನಿರಹಂಕಾರಿ
ಮುಕ್ತ ಗಗನ ಕಾ ಜೋ ಸಂಚಾರಿ
ಸಬ ಕುಛ ಕರ ಜೋ ರಹೇ ಅಕರತಾ || 7 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code