ಜಯೋಸ್ತುತೇ ಜಯೋಸ್ತುತೇ (ಮರಾಠಿ) ರಚನೆ – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್

ಜಯೋಸ್ತುತೇ, ಜಯೋಸ್ತುತೇ ಶ್ರೀ ಮಹನ್ಮಂಗಲೇ
ಶಿವಾಸ್ಪದೇ ಶುಭದೇ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ
ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ || ಪ ||

ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೇ ಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ತೂ, ನೀತಿ ಸಂಪದಾಂಚೀ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀಮತಿ, ರಾಜ್ಞಿತೂತ್ಯಾಂಚಿ
ಪರವಶತೇ ಚಾ ನಭಾತ ತೂಚಿ, ಆಕಾಶೀ ಹೋ ಶೀ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತೀ, ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತೀ ಚಾಂದನೀ
ಚಮ ಚಮ ಲಖ ಲಖತೀ
ವಂದೇ ತ್ವಾಮಹಂ ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ,
ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ || 1 ||

ಗಾಲಾವರಚಾ ಕುಸುವಿiÁ ಕಿಂ ವಾ, ಕುಸುಮಾಂಚಾ ಗಾಲೀ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತೀ ತೂಚಚೀ ವಿಲಸತ ಸೇ ಲಾಲೀ
ತೂ ಸೂರ್ಯಾಚೀ ತೇಜ ಉದಧೀ ಚೀ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಹಿ ತೂಚಿ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತೀ ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತೀ ಅನ್ಯಥಾ
ಗ್ರಹಣ ನಷ್ಟ ತೇಚೀ || 2 ||

ಮೋಕ್ಷ ಮುಕ್ತಿ ಹೀ ತುಝೀಚ ರೂಪೇ, ತುಲಾಚ ವೇದಾಂತೀ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತೀ ಯೋಗಿ ಜನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವದತಿ
ಜೇ ಜೇ ಉತ್ತಮ ಉದಾತ್ತ ಉನ್ನತ, ಮಹನ್ಮಧುರ ತೇ ಥೇ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತೀ, ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತಿ ಸರ್ವತವ
ಸಹಚಾರಿ ಹೋತೀ || 3 ||

ಹೇ ಅಧಮ ರಕ್ತರಂಜಿತೇ, ಸುಜನ ಪೂಜಿತೇ
ಶ್ರೀ ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಶ್ರೀ ಸ್ವತಂತ್ರತೇ, ಶ್ರೀ ಸ್ವತಂತ್ರತೇ
ತುಝ ಸಾಠಿ ಮರಣತೇ ಜನನ, ತುಝ ವೀಣ ಜನನತೇ ಮರಣ
ತುಝ ಸಕಲ ಚರಾಚರ, ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಶರಣ
ಶ್ರೀ ಸ್ವತಂತ್ರತೇ, ಶ್ರೀ ಸ್ವತಂತ್ರತೇ, ಶ್ರೀ ಸ್ವತಂತ್ರತೇ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code