ಜಯಮು ಜಯಮು ಭರತಮಾತ

ಜಯಮು ಜಯಮು ಭರತಮಾತ
ಜಯಮು ನೀಕು ಜಗನ್ಮಾತ
ಈ ಜಗಾನ ಸಾಟಿ ಎವ್ವರೆ ಓಯಮ್ಮ ನೀಕು || ಪ ||

ಗಂಗ ಯಮುನಾ ಗೋದಾರಿ ಸಿಂಧು ಕೃಷ್ಣೆ ಕಾವೇರಿ
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ತುಂಗಭದ್ರ ತಪತೀ ನರ್ಮದ ಪೆನ್ನ
ಪೊಂಗಿ ಪೊರಲೆ ತರಂಗಾಲು ನೀ ಮೆಡಲೋ ಹಾರಾಲು
ಜೀವನದುಲ ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿವೇ – ಓಯಮ್ಮ ನೀವು || 1 ||

ಹಿಮವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಲು ದೇವತಲಕು ನಿಲಯಾಲು
ದಟ್ಟಮೈನ ಅರಣ್ಯಾಲು ಮಹಾಮುನಲು ಸ್ಥಾವರಾಲು
ಪಸಿಡಿ ಪಂಟ ಕ್ಷೇತ್ರಾಲು ಪಂಚಲೋಹ ಖನಿಜಾಲು
ನಿಜಮುಗ ನೀವು ರತ್ನಗರ್ಭವೇ – ಓಯಮ್ಮ ನೀವು || 2 ||

ಲೋಕಮಂತ ಚೀಕಟಿಲೋ ಮುನಿಗಿ ತೇಲುತುನ್ನಪುಡು
ನಾಗರಿಕತ ಲೇಕ ನರುಲು ಪಾಮರುಲೈ ಉನ್ನಪುಡು
ವೇದಾಲನು ವೆಲಿಕಿ ತೆಚ್ಚಿಜ್ಞಾನಭಿಕ್ಷ ಪೆಟ್ಟಿ ನಾವು
ನಿನ್ನ ಜಗತ್‍ಗುರುವಂದುರೇ – ಓಯಮ್ಮ ನೀವು || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code