ಜಯಜಯ ಕೋಟಿ ಭುಜಸ್ವಿನಿ ಮಾತಾ

ಜಯಜಯ ಕೋಟಿ ಭುಜಸ್ವಿನಿ ಮಾತಾ
ಸತ ಯುಗ ಸೇ ಕಲಿಯುಗ ತಕ ಜಿಸಕೀ
ಮಹಿಮಾ ಕಾ ರಥ ಕಾಲ ಚಲತಾ                                || ಪ ||

ಜಿಸಕಾ ವಾಹನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಶೌರ್ಯ ಶೂರಸಾ ದಿಲ ಬಹಲಾತಾ
ಜೀಸಕೇ ಖಡ್ಗ ಪ್ರಹಾರ ತಲೇ ಖಲ ಶೀರ್ಷ ರಕ್ತ ಕೀ ಧಾರ ಬಹಾತಾ      || 1 ||

ಅನಗಿನ ಅಮರ ಪುತ್ರ ಕೇ ಅನುಪಮ ದಿವ್ಯ ಅಂಶ ಕಾ ಅಮಲ ಸಮರ್ಪಣ
ತುಝ ಕೋ ಆಜ ಚುನೌತಿ ದೇತೇ ಉಠೇ ಶೂಲ ಮಾಂ ಅಭಯ ಪ್ರದಾತಾ   || 2 ||

ರೌದ್ರ ರೂಪಿಣೀ ವಿಕಟ ಕಾಲಿಕೇ, ಜಗವಂದನ ಗಣಪತಿ ಸುಪಾಲಿಕೇ
ಶಂಕರ ಪ್ರಲಯಂಕರ ಪೂಜಿತ ಹೇ ಸತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿನೀ ಶಾಂತಿ ವಿಧಾತಾ    || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code