ಜಯ ಸ್ವದೇಶ, ಜಯ ಸ್ವದೇಶ

ಜಯ ಸ್ವದೇಶ, ಜಯ ಸ್ವದೇಶ
ಜಯ ಸ್ವದೇಶ, ಜಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತಾ || ಪ ||

ಮಹಾ ಮೋಹ ಕೇ ಬಿಕಟ ಜಾಲಸೇ
ಅರ್ಜುನ ಜಬ ಭ್ರಮಗ್ರಸ್ತ ಹುವಾ ಥಾ
ದೌಡ ದೌಡ ತಬ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಆಯೇ
ಇಸ ಭಾರತ ಕೇ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ       || 1 ||

ಜಗಾ ಹುವಾ ಯಹ ಕೃತಜ್ಞ ಭಾರತ
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕೀ ಜಯ ಥಾ ಗಾತಾ
ಶಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಮೇ ಮಹಾ ಧುರಂಧರ
ಥೇ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜನಗಣ ತ್ರಾತಾ       || 2 ||

ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಪೀ ತುಲಸೀ ಕಾ
ಭಾರತ ಥಾ ಸಂಜೀವನ ಪಾತಾ
ಚಿರಂಜೀವ ಸರ್ವದಾ ರಹೇಗೀ
ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ಕೀ ಯಶ ಗುಣ ಗಾಥಾ   || 3 ||

ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಕಾ ದಿವ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಫಿರ
ನವನವೀನ ಬನ ಸಮ್ಮುಖ ಆತಾ
ರಾಮದಾಸ ತೋ ಮಾತೃಭಕ್ತಿಮಯ
ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ ಕೇ ಥೇ ಉದ್ಗಾತಾ      || 4 ||

ಗಿರಿ ಕುಹರೋ ಸೇ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಧ್ವನಿ
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಕೀ ಜಯ ಗೂಂಜ ಉಠಾ ಥಾ
ದಯಾನಂದ ಥೇ ಆರ್ಯಧರ್ಮ ಕೇ
ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾತಾ      || 5 ||

ನರೇಂದ್ರನೇ ಶುಭ ಧರ್ಮಗಾನ ಸೇ
ಸರ್ವ ವಿಶ್ವಕೋ ಸ್ತಿಮಿತ ಕಿಯಾ ಥಾ
ಕೇಶವ ಥೇ ಇಸ ವೃದ್ಧ ದೇಶ ಕೇ
ಐಕ್ಯ ಮಂತ್ರ ಸಂಜೀವನ ದಾತಾ    || 6 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code