ಜಯ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಜೀವನಭರ

ಜಯ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಜೀವನ ಭರ
ನಿಶಿದಿನ ತೇರಾ ಹೀ ಗುಣಗಾಯೇ
ಫಿರ ಭೀ ತೇರಾ ಪಾರ ನಹೀ ಹಮ ಪಾಯೇ || ಪ ||

ಸಬಸೇ ಊಂಚಾ ಮಸ್ತಕ ತೇರಾ
ಚರಣೋ ಮೇ ಸಾಗರ ಕಾ ಘೇರಾ
ದಸೋ ದಿಶಾಯೇ ಸಾಂಜ ಸಬೇರೇ
ತುಝ ಕೋ ಶೀಷ ನಮಾಯೇ || 1 ||

ತೂನೇ ದಿಯಾ ಖೇಲತಾ ಬಚಪನ
ಚಿರ ಅಥಾಹ ಬಲಶಾಲಿ ಯೌವನ
ಶತ ಶತ ಜೀವನ ತೇರಿ ಸೇವಾ
ಕಾ ಹಮ ಅವಸರ ಪಾಯೇ || 2 ||

ಭೌತಿಕತಾ ಮೇ ಸಬ ಜಗ ಮೋಹಿತ
ತೂ ಥೀ ದರ್ಶನ ಸೇ ಆಚ್ಛಾದಿತ
ಸಮಯ ಸಮಯ ಪರ ಈಶ ಮುಖೋ ಸೇ
ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕರಾಯೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code