ಜಯ ಜಯೋಸ್ತುತೇ ಧ್ವಜಧಾರಿ (ಮರಾಠಿ)

ಜಯ ಜಯೋಸ್ತು ತೇ ಧ್ವಜಧಾರೀ || ಪ ||

ಕಣಾ ಕಣಾಂ ತುನ ಝಳೇ ರಣಾಂಗಣ ಅವಘ್ಯಾ ಗಗನಾ ಲಾಯೇ ಆಧಣ
ಅಗ್ನೀ ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಲ್ಹೋಳಾತುನ ನೇಸೀ ಧ್ವಜ ನಿರ್ಧಾರೀ || 1 ||

ಕಡಕಡತೀ ತಡಿತಾ ತವ ಭವತೀ ತ್ಯ ಪ್ರಲಯಾ ತುನಿ ಸಂತ ಸರೇತಿ
ಮೇಘಾ ಪರಿ ತವ ಗಂಭೀರ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘೋಷಿತ ಲಲಕಾರೀ || 2 ||

ಪೈಲ ತಟಾವರ ಜವುನಿ ಲೋಚನ ಕಾಡಿಸಿ ವೀರಾ ಪಥ ವಣವ್ಯಾತುನ
ಉಧಳಿತ ಜಾಳಿತ ಅಪುಲೇ ಜೀವನ ಟಾಕಸೀ ಚರಣ ಪುಢಾರೀ || 3 ||

ಧೂಲಿ ಧುರಾಂ ಚ್ಯಾ ಡಗಾಮ ದೇತೀ ದೃಷ್ಟಿ ಆಡ ಹೋ ತುಝೀ ಆಕೃತಿ
ಪರಂತು ಝೇಂಡಾ ಝಳಕತ ವರತೀ ನವ ಸಂದೇಶ ಪುಕಾರೀ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code