ಜಯ ಜಯತು ಸುರವಾಣಿ

ಜಯ ಜಯತು ಸುರವಾಣಿ || ಪ ||

ವೇದ ಮಂತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧಿನಿ
ಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ವಿಹಾರಿಣಿ
ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ವೇದಾಂತ ಭೋಧಿನಿ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ನಿರ್ಝರಿಣಿ || 1 ||

ಮಂತ್ರ ರೂಪಿಣಿ ಸೂತ್ರ ರೂಪಿಣಿ
ಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಪಿಣಿ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪಿಣಿ
ಕಾವ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಗೀತ ರೂಪಿಣಿ
ವಿಪುದ ಹೃದಯ ಮೋಹಿನಿ || 2 ||

ತ್ವಮ್ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾವ್ಯ ರೂಪಿಣಿ
ನಾನಾ ವಿಧ ಗುಣ ಗಣೋದ್‍ಭಾಸಿನಿ
ಶಬ್ದಾರ್ಥಲಂಕಾರ ಶೋಭಿಣಿ
ರಸಾಲಂದದಾಯಿನಿ || 3 ||

ವಿವಿಧ ಗಿರಾಮ್ ಭಾರತೇಸಿ ಜನನಿ
ಸುಪರಿಪೋಷಿಣಿ ಬಲವಿವರ್ಧಿನಿ
ಏಕಾತ್ಮಕತಾ ಸಮಾಧಾಯಿನಿ
ಸಂಘಟನಾಕಾರಿಣಿ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code