ಜಯ ಜಯ ಜನ್ಮಭೂಮಿ

ಜಯ ಜಯ ಜನ್ಮಭೂಮಿ
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ಭೂಮಿ || ಪ ||

ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಭೂಮಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೀತೆಯ ಅಮೃತವಿತ್ತ ಭೂಮಿ || ಅಪ ||

ಸ್ನೇಹದಕುಸುಮಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಭೂಮಿ
ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಜನಿಸಿರುವ ಪಾವನ ಭೂಮಿ
ವೇದಾಂತ ಸಾರ ವಿಹಾರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ
ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಭಾಸುರ ಭೂಮಿ || 1 ||

ಹೈಮಾದ್ರಿ ವಿಂಧ್ಯಗಳ ಉನ್ನತ ಭೂಮಿ
ಕಾವೇರಿ ಗಂಗೆಗಳು ಹರಿಯುವ ಭೂಮಿ
ವೇದಾಂತ ಸಾರ ವಿಹಾರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ
ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಭಾಸುರ ಭೂಮಿ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code