ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ ಸುರಭಾರತಿ |
ತವಚರಣೌ ಪ್ರಣಮಾಮಃ ||
ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ ಜಯವಾಗೀಶ್ವರಿ |
ಶರಣಂ ತೇ ಗಚ್ಛಾಮಃ || ಪ ||

ತ್ವಮಸಿ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಿಭುವನ ಧನ್ಯ |
ಸುರಮನಿ ವಂದಿತ ಚರಣ |
ನವರಸ ಮಧುರಾ ಕವಿತಾ ಮುಖರಾ
ಮಿತರುಚಿ ರುಚಿರಾಭರಣ || 1 ||

ಆಸೀನಾಭವ ಮಾನಸ ಹಂಸೆ |
ಕುಂದ ತುಹಿನ ಶಶಿಧವಲೆ |
ಹರಜಡತಾಂ ಕುರು ಬೋಧಿವಿಕಾಸಂ |
ಸಿತ ಪಂಕಜ ತನುವಿಮಲೆ || 2 ||

ಲಲಿತ ಕಲಾಮಯಿ ಜ್ಞಾನವಿಭಾಮಯಿ |
ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕ ಧಾರಿಣೀ |
ಮತಿರಾಸ್ಥಾಮ್ನೋ ತವಪದ ಕಮಲೆ |
ಐಕುಂಠಾವಿಷ ಹಾರಿಣೀ || 3 ||

One thought on “ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code