ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ದೇಶ

ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ದೇಶ ಜಯತ್ವಮ್ ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ದೇಶ || ಪ ||

ನತ್ವಾ ರುದ್ರಂ ಕೈಲಾಸೇಶಂ ತಾಂಡವ ಕರ್ತಾರಮ್
ಧಾತ್ವಾರಾಮಂ ಧನುರ್ಧಾರಿಣಂ ರಾವಣ ಹಂತಾರಮ್
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಣಂ ಕಂಸಚೇತಾರಮ್
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸರ್ವಂ ಪರಾಕ್ರಮಧ್ವಮ್
ಘೋಷಯಧ್ವಂ ಘೋಷಯಧ್ವಮ್ || 1 ||

ಜಯತು ಹನುಮಾನ್ ಲಂಕಾದಹ ದ್ರೋಣಾಚಲ ಧಾರೀ
ಜಯತು ಪ್ರತಾಪೋ ರಾಣಾವೀರೋ ಗಿರಿಕಂದರವಾಸೀ
ಜಯತು ಶಿವಾಜಿ ಝಾನ್ಸೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಣಚಂಡೀ
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸರ್ವಂ ಪರಾಕ್ರಮಧ್ವಮ್
ಘೋಷಯಧ್ವಂ ಘೋಷಯಧ್ವಮ್ || 2 ||

ಗಂಗಾಯಮುನಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದ ಗಂಧಕ ಪಾವನವಾರೀ
ಕೃಷ್ಣಾ ಗೋಧಾ ಸಿಂಧು ನರ್ಮದಾ ತಾಮ್‌ಸರಯೂಂ ಕಾವೇರೀ
ಸಹ್ಯ ಸಪ್ತಪುಟ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಉನ್ನತ ಶೃಂಗ ಸುಶೋಭಮ್
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸರ್ವಂ ಪರಾಕ್ರಮಧ್ವಮ್
ಘೋಷಯಧ್ವಂ ಘೋಷಯಧ್ವಮ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code