ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಹಮಾರಾ

ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಹಮಾರಾ
ತ್ರಿಭುವನ ಸುಂದರ ಪರಮ ಪ್ಯಾರಾ                        || ಪ ||

ಶೈಲಶಿಖರ ಶೋಭಾಕೀ ಖಾನಿ, ನದಿಯಾ ಬಹೇ ಸದಾ ಸಮ ಪಾನೀ |
ಮಧುರ ನೀರ ಸಬ ಋತು ಸುಖದಾಯಿ, ವಿವಿಧ ಅನ್ನಪ್ರದ ಭೂಮಿ ಹಮಾರೀ     || 1 ||

ವಸ್ತ್ರ ಹೇತು ಉಪಜಾಯ ಕಪಾಸಾ, ಕಿಯಾ ಸಕಲ ಜಗ ತುಮನೇ ದಾಸಾ |
ವಿಕಸೇ ವಿವಿಧ ಸುಗಂಧಿತಫೂಲಾ, ಸ್ವಾದರಸೀಲೇ ತವ ಫಲಮೂಲಾ              || 2 ||

ಸಬ ಅನುಕೂಲ ವಸ್ತು ಉಪಜಾಯೇ ಮಹಿಮಾ ಅಮಿಟ ಜಗತಮೇ ಛಾಯೇ |
ಸಬ ದೇಶೋ ಮೇ ತುಮ ಹೋ ರಾಜಾ, ಜೈಸೇ ನಭಮೇ ಚಂದ್ರವಿರಾಜಾ        || 3 ||

ಭಾರತ ಹೋ ತುಮ ಹಮಕೋ ಪ್ಯಾರಾ, ತುಮ ಹೋ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣ ಹಮಾರಾ |
ಈಶ್ವರ ಸೇ ಯಹ ವಿನಯ ಹಮಾರೀ, ಜಯ ಹೋ ಭಾರತ ವರ್ಷ ತುಮ್ಹಾರೀ     || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code