ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ತೇರೀ

ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ತೇರೀ
ಸುಂದರ ಸುಭಗ ಸುಹಾಗನ ಮಾ || ಪ ||

ಶುಭ್ರ ಮುಕುಟ ಹಿಮ ಮಾಥೇ ಶೋಭಿತ
ಸಾಗರ ಲಹರೇ ನಿತ ಪಗ ಧೋವತ
ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸಿಂಧು ನರ್ಮದಾ
ಜಯಮಾಲಾ ಬನ ಮನ ಕೋ ಮೋಹತ
ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಷಡ ಋತುವಾಲೀ
ಹರಾ ಭರಾ ತವ ಕಾನನ ಮಾ || 1 ||

ಆದಿ ಪುರುಷ ಮನು ಕೇ ಪುತ್ರೋ ಕೀ
ವೇದೋ ಕೀ ವರದಾನೀ ವಾಣೀ
ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನೌ ನಿಧಿಯೋ ವಾಲೀ
ಅನ್ನದಾಯಿನೀ ಜಗಕಲ್ಯಾಣೀ
ನೀರಜ ನಯನಾ ಘನ-ವನ-ವಸನಾ
ಶರದುಜ್ವಲ ಚಂದ್ರಾನನ ಮಾ || 2 ||

ಶೀಷ ಅನೇಕೋ ಝಕೇ ಚರಣ ಮೇ
ಆಶೀಷ ಮಾಂಗೇ ಪಡೇ ಶರಣಮೇ
ತೇರೀ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕಾ ಮಾತಾ
ಊಂಚೀ ಫಹರೇ ನೀಲ ಗಗನ ಮೇ
ತೇರಾ ಮಂಗಲಮಯ ಶುಭ ಮಂದಿರ
ಹೋ ಜಗವಂದಿತ ಭಾರತ ಮಾ || 3 ||

ತನ ಮನ ಧನ ಔರ ನಿಜ ಜೀವನ ಸೇ
ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಚಿಂತನ ಸೇ
ಅಕ್ಷಯ ದೀಪ ಜಲಾಯೇ ಮಾತಾ
ವಿಕಸಿತ ನವಜೀವನ ಯೌವನಸೇ
ಜ್ಯೋತಿತ ಕರ ದೇ ಆಶಾ ಭರದೇ
ಕಣ ಕಣ ಮೇ ಅತಿಪಾವನ ಮಾ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code