ಜಯ ಗಂಗಾ ಜೀ

ಜಯ ಗಂಗಾ ಜೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯ
ಗಂಗಾ ಸಾಗರ ಸೋಮನಾಥ ಜಯ
ಭಾರತ ಮಾ ಕಾ ಏಕ ಹೃದಯ ಹೋ
ಭೋಲೆ ಭಾರತಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ || ಪ ||

ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಜಯ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ಸಾರನಾಥ ಜಯ ಅಮೃತಸರ ಜಯ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ಅಮರನಾಥ ಬದರೀ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಗುಮತೇಶ್ವರ ಜಯ || 1 ||

ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರಬ ಪಶ್ಚಿಮ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ಕುಂಭ ಲಿಯೇ ಹೈ ಅಮೃತ ರಿಮ ಝಿಮ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ಪ್ರಾಂತ ಪಂಥ ಭಾಷಾಏ ಅನಗಿನ ಹಿಂದೂ ಏಕ ಅಖಂಡಿತ ಅಕ್ಷಯ || 2 ||

ಹಲದೀ ಚಿತ್ತೋಡ ರಾಯಗಢ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ವಿಜಯನಗರ ಔರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಜಯ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ಹಿಂದು ಜಾತಿ ಉತ್ಥಾನ ಪತನ ಕೇ ಸಾಕ್ಷೀ ಪಾವನ ಭಗವತ ಧ್ವಜ ಜಯ || 3 ||

ಗಾಯತ್ರೀ ಗೀತಾ ಗೌಮಾತಾ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ಜಯ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕಾಲೀ ಮಾ ಕಾ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ಸಾರೀ ದುನಿಯಾ ಸೇ ಊಂಚಾ ಹೈ ಪ್ಯಾರಾ ಪರ್ವತ ರಾಜ ಹಿಮಾಲಯ || 4 ||

ಶಿವ ಗೋರೇ ಸೀತಾಪತಿ ಕಾಲೇ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ಪರಶುರಾಮ ಹನುಮಾನ ನಿರಾಲೇ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ಅಗಣಿತ ರೂಪೋಂ ಕೋ ಧರ ಆತೇ ವಹೀ ಏಕ ಓಂಕಾರ ದಯಾಮಯ || 5 ||

ಸಂತ ಉಠೇ ವಿದ್ವಾನ ಉಠೇ ಸಬ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ತಾವಾನ ಉಠೇ ಸಬ ಹರ ಹರ ಗಂಗೇ
ಧರ್ಮ ಧಾರಲೇ ಚಲೇ ಭಾಗೀರಥ ಸಬ ಜಗ ಬನೇ ನಿರಾಮಯ ನಿರ್ಭಯ || 6 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code