ಜಯ ಭಾರತೀ ಜಯ ಭಾರತೀ

ಜಯ ಭಾರತೀ ಜಯ ಭಾರತೀ
ಸ್ವರ್ಗ ನೇ ಥೀ ಜಿಸ ತಪೋವನ ಕೀ ಉತಾರೀ ಆರತೀ || ಪ ||

ಜ್ಞಾನರವಿ ಕಿರಣೇ ಜಹಾ ಫೂಟೀ ಪ್ರಥಮ ವಿಸ್ತೃತ ಭುವನ ಮೇ
ಸಾಮ್ಯ ಸೇವಾ ಭಾವನಾ ಸರಸಿಜ ಖಿಲಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನ ಮೇ
ಮೃತ್ಯು ಕೋ ಭೀ ಜೋ ಅಮರ ಗೀತಾ ಗಿರಾ ಲಲಕಾರತೀ || 1 ||

ಧ್ಯಾನ ಮೇ ತನ್ಮಯ ಜಹಾ ಯೋಗಸ್ಥ ಶಿವಸಾ ಹೈ ಹಿಮಾಲಯ
ಕರ ರಹೀ ಝಂಕಾರ ಪಾರಾವಾರವೀಣಾ ದಿವ್ಯ ಅವ್ಯಯ
ಕೋಟಿ ಜನ್ಮೋ ಕೇ ಅಘೋ ಕೋ ಜಾಹ್ನವಿ ಹೈ ತಾರತೀ || 2 ||

ಕಂಸಸೂದನ ಕಾ ಸುದರ್ಶನ ರಾಮ ಕೇ ಶರ ಭೀಮಭೈರವ
ತ್ಯಾಗ ರಾಣಾ ಕಾ ಶಿವಾ ಕೀ ನೀತಿ ಬಂದಾ ಕಾ ಸಮರ ರವ
ಜ್ವಾಲಾ ಜೌಹರ ಕೀ ಶಿಖಾ ಜಿಸಕೀ ವಿಜಯ ಉಚ್ಚಾರತೀ || 3 ||

ಅಸುರ ವಂಶ ವಿನಾಶಿನೀ ತೂ ಖಂಗ ಖಪ್ಪರ ಧಾರಿಣೀ ಮಾ
ತಾಂಡವೀ ಉಸ ರುದ್ರ ಕೀ ತೂ ಅಟ್ಟಹಾಸ ವಿಹಾರಿಣೀ ಮಾ
ಶತ್ರುದಲ ಕೀ ಮೃತ್ಯು ವೇಲಾ ಆಜ ತುಝಕೋ ಪುಕಾರತೀ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code