ಜಯ ತೂ ಅಹಲ್ಯ ಮಾತಾ

ಜಯ ಜಯ ತೂ ಅಹಲ್ಯ ಮಾತಾ
ಹೇ ಕರ್ಮಯೋಗಿನಿ ರಾಜಯೋಗಿನಿ
ಜಯ ತೂ ಅಹಲ್ಯ ಮಾತಾ
ಜಯ ಜಯ ತೂ ಅಹಲ್ಯ ಮಾತಾ
ಯುಗೋ ಯುಗೋ ತಕ ಅಮರ ರಹೇಗಿ
ಯಶ ಕೀರ್ತೀ ಕೀ ಗಾಥಾ || ಪ ||

ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮ ತಿಲ ತಿಲ ಜಲಕರ
ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನಾ ಪರೇ ತ್ಯಾಗ ಕರ
ಪ್ರಜಾ ವತ್ಸಲಾ ಸತತ ಪ್ರಭಾವಿತ
ಉಜ್ವಲ ಜೀವನ ಸರಿತಾ || 1 ||

ಕರ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕೀ ಪ್ರಬಲ ಧಾರಣಾ
ಕಭೀ ಕಿಸೀ ಸೇ ಕೀ ನ ಯಚನಾ
ಯಜ್ಞ ರೂಪ ಜೀವನ ಜ್ವಾಲಾ ಮೇ
ಪ್ರಖರ ಹುಯೀ ತಬ ಆಭಾನ || 2 ||

ಜೀವನ ಭರ ಸ್ವಜನೋ ಕ ಸಹದುಃಖ
ಕರ್ತವ್ಯೋ ಸೇ ಹುಯೀ ನ ಪರಮುಃಖ
ನೀಲಕಂಠ ಸಮ ಗರಲ ಪಾನಕರ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಜೀವನ ಬೀತಾ || 3 ||

ಅನ್ನಛತ್ರ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಚಲಾಯೇ
ಮಂದಿರ ಘಾಟ ಕುಏ ಕುದವಾಯೇ
ಪರಾರ್ಥ ಸುಖ ಜೀವನ ಹೋ ಸಾರ್ಥಕ
ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರ ಕೀ ಗಾಥಾ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code