ಜಯ ಜಯಕಾರ ಕರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾ

ಜಯ ಜಯಕಾರ ಕರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾ
ಜೋ ರಣಚಂಡೀ ಕಾ ಅವತಾರ || ಪ ||

ತಾಂಬೇ ಕುಲ ಮೇ ಜನಮ ಲಿಯಾ ಜಿನ
ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕಾ ಯಶ ಪೆಹ್ಲಾಯ
ರಾನೀ ಬನ ಝಾಂಸೀ ಮೇ ಆಯೀ
ರಾಜವಂಶ ಕಾ ಮಾನ ಬಢಾಯಾ
ಸೈನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೇ ಸಖಿಯೋ ಕೋ
ಮಹಿಲಾ ಪಥಕ ಕಿಯಾ ತೈಯಾರ || 1 ||

ಹುಯೀ ಆಕ್ರಮಣ ಜಬ ಝಾಂಸೀ ಪರ
ಶಾಸನ ಛೋಡೋ ಬೋಲಾ ಗೋರಾ
ಮೇರೀ ಝಾಂಸೀ ಕಭೀ ನಾ ದೂಂಗೀ
ಖಡಕಿ ಬಿಜಲಿ ಕಾ ಪುಟೀಧರಾ
ರಕ್ಷಣ ಕರನೇ ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ
ಹುಯೀ ಭವಾನಿ ತಬ ಸಾಕಾರ || 2 ||

ಸ್ವತಂತ್ರ ತಾ ಕೇ ಪ್ರಥಮ ಸಮರ ಕೀ
ಸೇನಾನೀ ಯಹ ವೀರ ಶಿರೋಮಣಿ
ಕಿಯಾ ಯುದ್ಧ ಕಾ ಸಫಲ ಸಂಚಲನ
ರಣ ಮೇ ಚಮಕೀ ಥೀ ರಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ದುಷ್ಟ ದುರ್ಜನೋ ಮಹಿಷಾಸುರ ಕಾ
ಮರ ಗಿನನೇ ಹೀ ಕಿಯಾ ಸಂಹಾರ || 3 ||

ಏಕ ಬಾರ ಪುನಿಃ ಆಜ ದುಹೀತೆ
ಅರ್ಥೀ ಮಾತಾ ತುಝೇ ಸ್ಮರಣ ಹೈ
ಪಾಲತಂತ್ರ ಕೀ ಲೋಹಶೃಂಖಲಾ
ಕರನೇ ಲಗೀ ಪುನಃ ಜನ ಜನ ಹೈ
ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಕೀ ಜ್ಯೋತಿ ಜಲಾವೋ
ಸುನೋ ಹಮಾರೀ ಆರ್ತ ಪುಕಾರ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code