ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಗರ್ಭದಲಿ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಗರ್ಭದಲಿ | ನಿದ್ರಿಸುತಿಹ ಸುಕುಮಾರ |
ನೀದಾವಾನಲ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ | ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳು ಬಾರಾ ||
ಧೀರಾ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳು ಬಾರಾ                                                                             || ಪ ||

ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಯ ನೀನೇ ಮರೆತೆ | ಸುಖವೈಭೋಗದಿ ನೀ ಮೈಮರೆತೆ ||
ಅರಿಗಳ ಸಂಚಿನ ಸುಳಿಯೊಳು ಸಿಲುಕಿ | ಗೈದೆ ಕಳಂಕಿತ ನಾಡಿನ ಚರಿತೆ        || 1 ||

ಸುರನದಿಯನು ಧರೆಗಿಳಿಸಿದ ಧೀರ | ಸಿಂಹವ ಮಣಿಸಿದ ಭರತ ಕುಮಾರ ||
ಛತ್ರಪತಿಯ ನಿಜ ವಾರಸುದಾರ | ನವನಿರ್ಮಾಣಕೆ ನೀನಾಧಾರ                   || 2 ||

ವಿಶ್ವಕೆ ಬೆಳಕನು ನೀಡಿದೆ ಅಂದು | ಕತ್ತಲ ಕೂಪದಿ ಮುಳುಗಿಹೆ ಇಂದು ||
ದೈವತ್ವದ ಆರಾಧಕ ನೀನು | ಅಸುರತ್ವಕೆ ಶರಣಾಗದಿರೆಂದು                          || 3 ||

ನೀ ಮೇಲೆದ್ದರೆ ನಾಡೇಳುವುದು | ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೈತಾಳುವುದು||
ಮುಗಿಲನು ಚುಂಬಿಸಿ ನೀ ಭುಗಿಲೇಳು | ಜಡತೆಯ ಸುಟ್ಟುರಿಸುತ ಸಿಡಿದೇಳು || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code