ಜನನಿ ಓ ಜನನೀ

ಭಾರತಿ ನಿನ್ನಯ ಅಡಿಗಳಿಗೆ
ಪೊಡಮಡುವೆ ನಾ ಅಡಿಗಡಿಗೆ
ಜನನಿ ಓ ಜನನೀ
ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ || ಪ ||

ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಾ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು
ಕರುಣೆಯ ತೋರಿದ ಒಲವಿನ ಬಲವು
ಬಂದಿಹೆ ಧರೆಗೆ ನಿನ್ನೊಡಲೊಳಗೆ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಸೋದರರೆನಗೆ || 1 ||

ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಚಲ ಕಾಲಡಿ ಕಡಲು
ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿ ತುಂಬಿದ ಒಡಲು
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸೌಗಂಧವು ತುಂಬ
ಏನೆಂಬೆನು ನೀ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಿಂಬ! || 2 ||

ಉಜ್ವಲ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಾಡು
ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಕಲಿಗಳ ಸಾಹಸ ಬೀಡು
ಶಂಕರ ಬಸವ ವಿವೇಕರ ನೆಲವು
ಪಾವನವು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಫಲವು || 3 ||

ಸಾವಿರ ಜನ್ಮವು ಬಂದರೆ ಬರಲಿ
ತಾಯೇ ನಿನ್ನಯ ಮಡಿಲೆನಗಿರಲಿ
ನಿನ್ನಲೆ ಜನನ ನಿನ್ನಲೆ ಮರಣ
ಎನ್ನಯ ಜೀವನ ನಿನಗೇ ಶರಣ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code