ಜನನೀ ಜ್ಞಾನ ದೇ, ಆತ್ಮಮಾನ ದೇ

ಜನನೀ ಜ್ಞಾನ ದೇ, ಆತ್ಮಮಾನ ದೇ
ತೇರೀ ನಿತ ರಹೇ ತಾನ, ವಹೀ ಗಾನ ದೇ         || ಪ ||

ತನ ಮೇ ಬಲ ಮನ ನಿಶ್ಚಲ, ಸುಗುಣ ಸಕಲ ಯತ್ನ ಸಫಲ
ಅಟಲ ಸುದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ದೇ, ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇ   || 1 ||

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹಮ ನ ತ್ಯಜೇ, ತದಪಿ ನಿರಭಿಮಾನ ರಹೇ
ತ್ಯಾಗ ತಪ ಸುಧೀರತಾ, ಬಲಿದಾನ ಜ್ಞಾನ ದೇ     || 2 ||

ಭಾವ ದೀಜಿಯೇ ಗಂಭೀರ, ಬನೇ ಸಕಲ ಧೀರ ವೀರ
ತೇರೀ ಅನುರಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ, ವಿಮಲ ಧ್ಯಾನ ದೇ        || 3 ||

ಚರಣೋ ಮೇ ಶೀಷ ಧರೇ, ಮನ ಮೇ ನಿತ ಧ್ಯಾನ ಕರೇ
ತೇರೇ ಹಿತ ಜಿಯೇ ಮರೇ, ವಿಜಯದಾನ ದೇ      || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code