ಜಹಾ ಡಾಲ ಡಾಲ ಪರ (ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ )

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ
ಗುರುರ್ಸಾಕ್ಷಾತ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾ ತಸ್ಮೈಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ

ಜಹಾ ಡಾಲ ಡಾಲ ಪರ ಸೋನೇ ಕೀ
ಚಿಡಿಯಾ ಕರತೀ ಹೈ ಬಸೇರಾ
ವೋಹ ಭಾರತ ದೇಶ ಹೈ ಮೇರಾ

ಜಹಾ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸಾ ಔರ ಧರ್ಮ ಕಾ
ಪಗ ಪಗ ಲಗತಾ ಡೇರಾ
ವೋಹ ಭಾರತ ದೇಶ ಹೈ ಮೇರಾ
ಜಯ ಭಾರತೀ ಜಯ ಭಾರತೀ || ಪ ||

ಯಹ ಧರತೀ ವೋಹ ಜಹಾಂ ಋಷಿ ಮುನಿ ಜಪತೇ ಪ್ರಭು ನಾಮ ಕೀ ಮಾಲಾ
ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ
ಜಹಾ ಹರ ಬಾಲಕ ಏಕ ಮೋಹನ ಹೈ ಔರ ರಾಧಾ ಹರ ಏಕ ಬಾಲಾ
ಜಹಾ ಸೂರಜ ಸಬಸೇ ಪಹಲೇ ಆ ಕರ ಡಾಲೇ ಅಪನಾ ಫೇರಾ || 1 ||

ಜಹಾ ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಕೃಷ್ಣ ಔರ ಕಾವೇರೀ ಬೇಹತೀ ಜಾಯೇ
ಜಹಾ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರಬ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋ ಅಮೃತ ಪಿಲವಾಯೇ
ಯಹ ಅಮೃತ ಪಿಲವಾಯೇ
ಕಹೀ ಯಹ ಫಲ ಔರ ಫೂಲ ಉಗಾಯೇ ಕೇಸರ ಕಹೀ ಬಿಖೇರಾ || 2 ||

ಅಲಬೇಲೋ ಕೀ ಇಸ ಧರತೀ ಕೇ ತ್ಯೋಹಾರ ಭೀ ಹೈ ಅಲಬೇಲೇ
ಕಹೀ ದೀವಾಲೀ ಕೀ ಜಗಮಗ ಹೈ ಹೋಲೀ ಕೇ ಕಹೀ ಮೇಲೇ
ಜಹಾ ರಾಗ ರಂಗ ಔರ ಹಂಸೀ ಖುಶೀ ಕಾ ಚಾರೋ ಔರ ಹೈ ಘೇರಾ || 3 ||

ಜಹಾ ಆಸಮಾನ ಸೇ ಬಾತೇ ಕರತೇ ಮಂದಿರ ಔರ ಶಿವಾಲೇ
ಜಹಾ ಕಿಸೀ ನಗರ ಮೇ ಕಿಸೀ ದ್ವಾರ ಪರ ಕೋಯೀ ನ ತಾಲಾ ಡಾಲೇ
ಔರ ಪ್ರೇಮ ಕೀ ಬಂಸೀ ಜಹಾ ಬಜಾತಾ ಆಏ ಶಾಮ ಸವೇರಾ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code