ಜಬ ತಕ ಸೂರಜ ಚಾಂದ

ಜಬ ತಕ ಸೂರಜ ಚಾಂದ ಚಮಕತೇ
ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ನೀರ ಬಹೇ
ಸದಾ ಸಪೂತೀ ಭಾರತ ಮಾಂ ಹೊ
ಅಮರ ಪ್ರಜಾ ಕಾ ರಾಜ ರಹೇ || ಪ ||

ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಸೇ ಪೂರ್ಣ ಭವನ ಹೋ
ಸುಖೀ ಸ್ವಸ್ಥ ಜನ ಜನ ಜೀವನ ಹೋ
ಗ್ರಾಮ ನಗರ ವೈಭವ ಸೇ ಚಮಕೇ
ಜೈಸೇ ತಾರೇ ನೀಲ ಗಗನ
ಯಾತಾಯಾತ ಸುರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥ
ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಲಖ ವಿಶ್ವ ಕಹೇ || 1 ||

(??) ನಾ ಅಯೇ ಫೂಲ ಫಲೇ ನಿತ
ಭರತ ಭೂಮಿ ಯಹಾಂ ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನ
ಪ್ರಥಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸದಾ ಯೆಹ
ಸೊಹೇ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಕೇ ಸ್ಥಾನ
ವಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮರ ಹೋ ಜಿಸ್ನೇ
ಸದಿಯೋಂ ಸೇ ಆಘಾತ ಸಹೇ || 2 ||

ಪೆಹ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಸಭ್ಯತ
ಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣ ಬನ ಕರ ಜಬ ಲೇ
ಭಡೇ ಉಠಾತೆ ಗಿರೇಹುಓಂಕೋ
ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಸೇ ಹಮ ಮಗ ಮೇಂ
ನಿರ್ಬಲ ಕಾ ಬಲ ಜಾನ ಜಗತ ಮೇಂ
ನತ ಮಸ್ತಕ ಹೋ ಹಾಥ ಗಯೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code