ಜಾಗೋ ಜಾಗೋ ಜಾಗೋ

ಜಾಗೋ ಜಾಗೋ ಜಾಗೋ
ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೇ ನವನಿರ್ಮಾತಾ,
ಹಿಂದು ಯುವಕೋ ಜಾಗೋ
ಜಾಗೋ, ಜಾಗೋ, ಜಾಗೋ                               || ಪ ||

ಹಿಮಗಿರಿ ಮುಕುಟ, ಉದಧಿ ಚರಣೋ ಮೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ಸ್ನೇಹ ಸಿಕ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಹಮಾರಾ ವಸುಧಾ ಕುಟುಂಬಕಮ್
ಸಮತಾ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗೇ ಜನ ಮನ ಸೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನಾ ತ್ಯಾಗೋ  || 1 ||

ಪ್ರಥಮ ವಿಕಾಸ, ಪ್ರಥಮ ಉಚ್ಚಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್
ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಭ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವರಮ್
ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಗೇ ಸ್ವದೇಶ ಕಾ ದೀನ ಹೀನತಾ ತ್ಯಾಗೋ        || 2 ||

ಶೈವ, ಜೈನ, ಸತ್‍ಶ್ರೀ ಆಕಾಲ ಜಯ ಬುದ್ಧಶರಣ ಗಮನಮ್
ನಾಮ, ಪಂಥ, ಪಥ ವದಂತಿ ಬಹುಧಾ ಕಿಂತು ಸತ್ಯ ಏಕಂ
ಸರ್ವೇಭವಂತು ಸುಖೀ ನಿರಾಮಯ ಭೇದ ಭಾವನಾ ತ್ಯಾಗೋ      || 3 ||

ಅಗಣಿತ ಕರ್ಮವೀರ, ಸನ್ಯಾಸೀ ಅರ್ಪಿತ ದೇಶ ಹಿತಮ್
ದೇಖೇ ಸ್ವಪ್ನ ಪರಮ್ ವೈಭವಮಯ ನೇತುಮ್ ನಿಜ ರಾಷ್ಟ್ರಮ್
ಸ್ವಪ್ನಕರೇ ಸಾಕಾರ್ ಉಠೋ ಅಬ ಮೋಹ, ವಾಸನಾ ತ್ಯಾಗೋ    || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code