ಜಾಗೇ ಮೇರಾ ದೇಶ ಮಹಾನ್

ಜಾಗೇ ಮೇರಾ ದೇಶ ಮಹಾನ್, ಯಹ ಭಾರತ ಯಹ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್      || ಪ ||

ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಹೋ, ಪುನಃ ಧರ್ಮ ಕಾ ಹೋ ಸಮ್ಮಾನ್
ಗೌ ಪೂಜಾ ಗಾಯಿತ್ರೀ ಕಾ ಜಪ, ಗಂಗಾ ಗೀತಾ ಕೇ ಗುಣಗಾನ್
ಪುನಃ ಜನ್ಮಲೇ ಇಸ ಧರತೀ ಪರ ಕರ್ಮವೀರ ಋಷಿ ಮುನೀ ಮಹಾನ್     || 1 ||

ಢೂಂಡೇ ಸೇ ಭೀ ನಾ ದರ್ಶನ ಹೋ ದೀನ ದುಃಖೀ ಕೇ ಯಹಾ ಕಭೀ
ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಗೃಹ ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನ ಕೇ ರಹೇ ಭರೇ ಭಂಡಾರ ಸಭೀ
ಪಲೇ ಫುಲೇ ಫಿರ ಸೇ ಜಗ ಭೀತರ ಭರತ ದೇಶ ಯಹ ವಿಶ್ವ ಮಹಾನ್    || 2 ||

ಭೌತಿಕ ತಮ ಮೇ ಭಟಕ ರಹೇ ಮಾನವ ಕೋ ಹಮ ಪುನಃ ಜಗಾಯೇ
ಔರ ಪಕಡ ಕರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೇ ರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಪರ ಲಾಯೇ
ಪುನಃ ವಿಶ್ವ ಕೇ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಕಾ ಅಪನೇ ದ್ವಾರಾ ಹೋ ಕಲ್ಯಾಣ್     || 3 ||

ವಿಶ್ವಗುರು ಸಿಂಹಾಸನ ಪರ ಫಿರ ಬೈಠೇ ಭಾರತಮಾತಾ
ದಿಖೇ ಪುನಃ ಸಂಸಾರ ಶರಣ ಮೇ ಮಾಂ ಕೋ ಶೀಶ ನವಾತಾ
ಹಿಮಗಿರಿ ಶಿಖರೋ ಪರ ಫಹರೇ ಆರ್ಯದೇಶ ಕಾ ಅಮರ ನಿಶಾನ್      || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code