ಜಾಗ ಹಿಂದೂ ಸ್ವತ್ವ ಕೀ

ಜಾಗ ಹಿಂದೂ ಸ್ವತ್ವ ಕೀ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಫಿರ ಸೇ ಜಾಗ
ಹೋ ಅಖಂಡಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಪನೇ ತಂತ್ರ ಸೇ ಅನುರಾಗ  || ಪ ||

ಜಾಗ ಓ ಶಿವರಾಜ ಕೇ ವಿಕ್ರಮ ಮಹಾ
ಜಾಗ ತಾನಾ ಸಿಂಹಗಡ ಚಿಲ್ಲಾ ರಹಾ
ದೇಶ ಹಿತ ಹೈ ದೇಹ ಅಪನೀ, ದೇಶ ಹಿತ ಹೀ ತ್ಯಾಗ   || 1 ||

ಜಾಗ ಏಸಾ ಜಾಗ ಸಂತಾ ಜಾಗ ಶ್ರೀಧರ ಸಾವಲ್ಯಾ
ಜಾಗ ಖಂಡೋಜೀ ಅರೇ ಶೇಲಾರ ಫಿರ ಸೇ ಜಾಗ ಜಾಗ
ದುಷ್ಮನೋಂ ಸೇ ಜೀತಬಾಜೀ, ಹೋ ಧಧಕತೀ ಆಗ   || 2 ||

ಕಾರ ಉಗಲೀ ಭ್ರಷ್ಟ ಯುವನೋ ಕೀ ಅಲಗ
ಪಾರ ಸೀಮಾ ಕೇ ಬಢೇ ಜೋ ಏಕ ಪಗ
ವಾಘ ನಖ ಫಿರ ಕೌಂದಕರ ಖೇಲೇ ರುಧಿರ ಕಾ ಫಾಗ  || 3 ||

ಗಾಲಿಯಾ ಪೂರೀ ಹುಯೀ ಶಿಶುಪಾಲ ಕೀ
ದ್ರೌಪದೀ ಕೀ ಲಾಜ ಛೀನೀ ಜಾ ಚುಕೀ
ರಕ್ತ ಸೇ ಧೋನೇ ಪುನಃ ಅಪಮಾನ ಕೇ ದಾಗ        || 4 ||

ಬಾಲಕೋ ಸೇ ವೀರ ಸೇನಾನೀ ಬನೇ
ಹಿಂದು ಕೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೀ ಹೋ ಜಡ ತನೇ
ಗರ್ಮ ಲಹೂ ಸೇ ಮಿಲಾಯೇ ಮಾತೃಭೂ ಕೇ ಭಾಗ  || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code