ಜಾಗ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಸೋಯೇ

ಜಾಗ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಸೋಯೇ, ಜಾಗ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್               || ಪ ||

ಜಾಗ ರಾಣಾ ಕುಲ ಅಮರ ಹೇ ಕುಲ ಶಿವಾ ಕೇ ವೀರ ವರ ಹೇ
ಕರ ರಹೀ ಆಹ್ವಾನ ಜನನೀ, ವ್ಯಥಿತ ವ್ಯಾಕುಲ ಪ್ರಾಣ್            || 1 ||

ತಜ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹ ಮನ ಕೀ, ಸಾಧನಾ ಕರ ಸಂಘಟನ ಕೀ
ಭರ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರೇಮ ಉರ ಗಾ ದೇ ಪ್ರಲಯ ಕೇ ಗಾನ್          || 2 ||

ಓ ಹಿಮಾಲಯ ತೂ ಗರಜ ಪಡ ಆಜ ಅಪನಾ ಮೌನ ತಜ ಕರ
ಥರಾ ಥರಾ ಜಾಯೇ ಧರಾ ಉಠ ಜಾಯ ಉದಧಿ ಉಫಾನ್         || 3 ||

ಪ್ರಾಪ್ತ ಚಿರ ಗೌರವ ಕರೇ ಮಾ, ಗಾತ್ರ ಚಿರ ವೈಭವ ಭರೇ ಮಾ
ವಂದಿತಾ ಹೋ ಅರ್ಚಿತಾ ಹೋ, ಹೋ ಪುನಃ ಉತ್ಥಾನ್          || 4 ||

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಲೇ ಕರ, ಮೃತ ಶಿಲಾ ಕೋ ಮೂರ್ತಿ ದೇ ಕರ
ಶೀಘ್ರ ಆಲಸ ಕೋ ಭಗಾ ದೇ, ಆಜ ಜೀವನ ದಾನ್              || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code