ಇಸೀ ದೇಶ ಸೇ ಹಮಕೋ ಪ್ಯಾರ್

ಇಸೀ ದೇಶ ಸೇ ಹಮಕೋ ಪ್ಯಾರ್, ಸರ್ವಸ್ವಾರ್ಪಣ ಕೋ ತಯ್ಯಾರ್        || ಪ ||

ಜನಜಾಗೃತಿ ಕೋ ಸಫಲ ಬನಾಯೇ, ವಿಶ್ವವಿಜೇತಾ ಹಮ ಬನ ಜಾಯೇ
ದೇವಗಣೋ ಕಾ ಆಶಿಷ ಹಮ ಪರ, ರಿಪುದಲ ಕಾ ಅಬ ಹೋ ಸಂಹಾರ್  || 1 ||

ರಿಪು ದಲ ಹೈ ಜೋ ಹಿಂದು ವಿರೋಧಕ, ಕರನೀ ಜಿನಕೀ ರಾಷ್ಟ್ರವಿಘಾತಕ
ಮಿಟಜಾಯೇ ಉನಕೇ ದಲ ಸತ್ವರ, ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಹಾರ್      || 2 ||

ಸಂಘಟನಾ ಕಾ ಮಂತ್ರ ಹೃದಯ ಮೇ, ತ್ಯಾಗ ತಪಸ್ಯಾ ಸ್ನೇಹ ಕಾರ್ಯ ಮೇ
ಗುಣೀ ಜನೋ ಕಾ ಜಗ ಮೇ ಆದರ, ಸುಗುಣೋ ಕಾ ಹಮ ಲೇ ಆಧಾರ      || 3 ||

ಅಪನೀ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಕುಶಲತಾ, ವಿಕಸಿತ ಬನ ಜೀವನ ಜೋ ಸಮಿಧಾ
ಅರ್ಪಿತ ಹೋ ಹಿತ ಭಾರತ ಮಾ ಕಾ, ಧ್ಯೇಯ ಪೂರ್ತಿ ತಬ ಹೋ ಸಾಕಾರ್  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code