ಇಂದ ನಾಡು ಹಿಂದು ನಾಡು (ತಮಿಳ್)

ಇಂದ ನಾಡು ಹಿಂದು ನಾಡು, ಹಿಂದು ಮಕ್ಕಳ್ ಸೊಂದ ನಾಡು
ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರ್ ಉಳ್ಳವರೈ ಹಿಂದು ನಾಡಿದು – ಎಂಗಳ್ ನಾಡಿದು     || ಪ  ||

ಹಿಂದು ಧರ್ಮಮ್ ಎನ್ರವುಡನ್ ಪರಂದ ಮನಪ್ಪಾನ್ಮೈಯೋಡು
ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮತ್ತುವಮಮ್ ನಿನೈವು ವಂದಿಡುಮ್
ಎಮ್ಮದಮುಮ್ ಸಮ್ಮದಮೆ, ಮದಿತ್ತಿಡುವೋಮ್ ಎಕ್ಕರುತ್ತುಮ್
ಎನ್ರು ಸೊನ್ನ ಮುಂದಯರಿನ್ ನಿನೈವು ವಂದಿಡುಮ್
ಪೆರುಮೈ ತಂದಿಡುಮ್ || 1 ||

ಪರಂದ ಮನಪ್ಪಾನ್ಮೈಯಿನೈ ಬಲವೀನಮ್ ಎನ ನಿನೈತ್ತು
ಭಾರತತ್ತು ವೆಳಿ ಮದಂಗಳ್ ವಲೈ ವಿರಿತ್ತನ
ಆಸೈ ಕಾಟ್ಟೀ ಅಚ್ಚುರುತ್ತೀ ಮದತ್ತೈ ಮಾಟ್ಟ್ರಿ
ಪಣ್ಬೈ ಮಾಟ್ಟ್ರಿ, ದೇಸತ್ತಯೆ ಅಡಿಮೈ ಸೆಯ್ಯ ಸದಿಗಳ್ ಸೆಯ್ದನ
ದ್ರೋಹಂ ಸೆಯ್ದನ || 2 ||

ಹಿಂದು ಮಕ್ಕಳ್ ವೇರುಪಟ್ಟು ಇಳಿವು ಸೊಲ್ಲಿ ತಾಳ್ವು ಸೊಲ್ಲಿ
ಮದಮಾಟ್ಟ್ರುಂ ಶಕ್ತಿಗಟ್ಕು ಉರುದುಣೈಯಾನೋಂ
ನಾಡುತುಂಡು ಆನ ಪಿಣ್ಬುಂ ಪರಂದ ಮನಪ್ಪಾನ್ಮೈ ಪೇಸಿ
ಕೇಡುದನೈ ಉಣರ್ಂದಿಡಾದು ಉದವಿಗಳ್ ಸೆಯ್ದೋಮ್
ವಳರ್ಂದಿಡ ಸೆಯ್ದೋಮ್ || 3 ||

ವೀಟ್ಟಿನಿಲೇ ಇರುಕ್ಕುಂಬೋದುಮ್ ವೊಟ್ಟುಪೋಡ ಸೆಲ್ಲುಂಬೋದುಮ್
ಹಿಂದುವಾಗ ವಾಳ್ಂದಿಡಾದು ಇಳಿವು ತೇಡಿನೋಮ್
ಮಾರುಪಟ್ಟದಿಂದ ನಿಲೈ ಕೇಡು ಕೆಟ್ಟ ಮುಂದೈ ನಿಲೈ
ವೀರುಕೊಂಡೆಳುಂದದಿಂದ ಹಿಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಧರ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೇ || 4 ||

ಒನ್ರುಪಟ್ಟ ಹಿಂದು ಸಕ್ತಿ ವೆನ್ರುತೀರುಮ್ ಎನ್ರ ಉಣ್ಮೈ
ನನ್ಗುಣರ್ಂದು ನಾಮುಮ್ ಇನ್ರು ಒನ್ರು ಕೂಡುವೋಮ್
ಪೇಟ್ಟೈದೋರುಮ್ ಒನ್ರು ಕೂಡಿ ನಾಟ್ಟೈಪಟ್ಟ್ರಿ ಸಿಂದೈ ಸೆಯ್ದು
ಕೇಟ್ಟೈಪೋಕ್ಕಿ ವಲಿಮೈಯುಳ್ಳ ನಾಟ್ಟಿನೈ ಕಾಣ್ಬೋಮ್ ವಿರೈವಿನಿಲ್ ಕಾಣ್ಬೋಮ್ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code