ಇಧರ ಉಧರ ಬಿಖರೇ ಸುಮನೋ ಸೇ

ಇಧರ ಉಧರ ಬಿಖರೇ ಸುಮನೋ ಸೇ ಕೀ ಯಹ ಗುರುಪೂಜಾ          || ಪ ||

ಯಹಾ ಖಡೇ ಹೈ ನತ ಮಸ್ತಕ ಕರ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ತಪಸ್ವೀ ನರವರ
ಯಹಾ ಖಡೇ ಗೋವಿಂದ ಗುರುವರ, ಯಹಾ ಹೈ ಕೇಶವ ಶಿವ ಸರಜಾ    || 1 ||

ಯಹಾ ಜಲೇ ದೀಪಕ ಜೀವನ ಕೇ ಗಡ ಚಿತ್ತೌಡ ಕೀ ಉನ ಯುವತಿನ ಕೇ
ಫೂಲ ಚಡೇ ಹೈ ಲಾಲ ಗುರು ಕೇ ಜಿನ್ಹೋನೇ ಮೃತ್ಯು ಸುಖದ ಸಮಝಾ  || 2 ||

ಲಾಕರ ಸಮಿಧಾ ನಿಜ ಯೌವನ ಕೀ, ಆಜ್ಯಾಹುತಿ ದೀ ಸೌಖ್ಯ ಸ್ವಪ್ನ ಕೀ
ರಖೀ ದಕ್ಷಿಣಾ ತನ ಮನ ಧನ ಕೀ, ಕ್ಯಾ ತೂ ದೇ ಸಕತಾ ದೇ ಜಾ        || 3 ||

ಸಾಕ್ಷೀ ಬನ ಇಸ ಹೋಮ ಹವನ ಕಾ, ಮಂತ್ರ ಸಿಖಾ ಉಜ್ವಲ ಜೀವನ ಕಾ
ದೀಪಕವತ ದಿನ ರಾತ ಜಲನ ಕಾ ಆ ಜಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷ ಆ ಜಾ        || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code