ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ
ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ
ಓಂಕಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ
ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ ತಾಯೆ ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ || ಪ ||

ಹಿಮಗಿರಿಯ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಸಾಗರವೇ ಸೆರಗಾಗಿ
ಪೈರು ಪಚ್ಚೆ ಹಸುರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ
ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ
ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ ತಾಯೆ ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ || 1 ||

ಕವಿ ಹಾಡಿನ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಿದುಂಬಿಯ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ
ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕಂದಮ್ಮನ ಅಳುವಿನಲ್ಲಿ
ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ
ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ ತಾಯೆ ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ || 2 ||

ಕೇಸರಿಯ ವರ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಪ ನೀನೆ ಅಂದ
ಶುಕ ಪಿಕಗಳ ಕೂಗಿನಿಂದ ಗಿಡಮರಗಳ ಚಿಗುರಿನಿಂದ
ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ
ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ ತಾಯೆ ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code