ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಮೇ ಹಿಂದು ಚೇತನಾ

ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಮೇ ಹಿಂದು ಚೇತನಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೇತನಾ ಏಕ ಕರೋ
ವಿಶಾಲ ಹಮಾರಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಟುಕಡಾ ಟುಕಡಾ ನಹೀ ಕರೋ || ಪ ||

ಮಹಾನ ಸ್ವದೇಶೀ ಸಂಪದ ಛೋಡಕೇ ವಿದೇಶೀ ಚಕಮಕ ಕ್ಯೋ ಮಾಂಗೋ
ಸ್ವಧರ್ಮ ದೇವಾ ಮಂದಿರ ಕೀ ಆನ ಬಚೇ ಜೋ ತುಮ ಜಾಗೋ
ಭಾರತ ಮಾ ಕೇ ಸಚ್ಚೇ ಸಂತಾನ ಭಾರತ ಕೀ ಜಯಕಾರ ಕರೋ || 1 ||

ಹಿಂದು ಧರ್ಮ ಮೇ ಜಿತನೇ ಮತ ಜಿತನೇ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗ ಹೋ
ಹಿಂದು ಚೇತನಾ ಠೀಕ ರಹೇ ತೋ ಮಿಲನ ಹಮೇ ಮಿಲ ಜಾಯೇ ವೋ
ಹಿಂದು ಭಾಯಿ ಬಹನೋ ದ್ವೈವಿಕ ಝಂಡಾ ಹಾಥ ಮೆ ಧರೋ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code