ಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಟಕಂ

ಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಟಕಂ ಸುಜನವಂದನೀಯಂ
ಕೇಶವಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸದಾ ಪರಮಪೂಜನೀಯಂ || ಪ ||

ರಾಷ್ಟ್ರಮಿದಂ ಹಿಂದೂನಾಂ ಖಲು ಸನಾತನಂ
ವಿಘಟನಯಾ ಜಾತಂ ಚಿರದಾಸ್ಯಭಾಜನಂ
ದುಃಖದೈನ್ಯಪೀಡಿತಮಿತಿ ಪೀಡಿತಹೃದಯಂ || 1 ||

ಭಗವದ್‍ಧ್ವಜ ಏವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗುರುರಯಂ ಮಹಾನ್
ದೇಶೋsಯಂ ಖಲು ದೇವೋ ಜಗತಿ ಮಹೀಯಾನ್
ಬೋಧಯಂತಮಿತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಸತತಸ್ಮರಣೀಯಂ || 2 ||

ವೀರವ್ರತಮೇವ ಪರಂ ಧರ್ಮನಿದಾನಂ
ಸುಶೀಲಮೇವ ಲೋಕೇsಸ್ಮಿನ್ ಪರಮನಿಧಾನಂ
ಉಪದಿಶಂತಮಿತಿ ಸಾರಂ ದೃಢಮಾಚರಣೀಯಮ್ || 3 ||

ನೇತುಂ ನಿಜರಾಷ್ಟ್ರಮಿದಂ ಪರಮವೈಭವಂ
ನಯತ ವಿಲಯಮಂತರ್ಗತಸಕಲಭೇದಭಾವಂ
ಸಂಘಮಂತ್ರಮಿತಿ ಜಪಂತಮೇಕಮೇಷಣೀಯಮ್ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code