ಹಿಂದುಭೂಮಿ ಗಾನ ಸೇ ಗೂಂಜತಾ

ಹಿಂದುಭೂಮಿ ಗಾನ ಸೇ ಗೂಂಜತಾ
ಹಿಂದುಭೂಮಿ ಗಾನ ಸೇ ಗೂಂಜತಾ ರಹೇ ಗಗನ
ಸ್ನೇಹ ನೀರ ಸೇ ಸದಾ ಫುಲತೇ ರಹೇ ಸುಮನ || ಪ ||

ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಭಾವನಾ ಸ್ವಧರ್ಮ ಕಾ ವಿಚಾರ ಹೋ
ರೋಮ ರೋಮ ಮೇ ರಮಾ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೋ
ಆರತೀ ಉತಾರತೇ ಪ್ರಾಣದೀಪ ಹೋ ಮಗನ || 1 ||

ಹಾರ ಕೇ ಸುಸೂತ್ರ ಮೇ ಮೋತಿಯೋ ಕೀ ಪಂಕ್ತಿಯಾ
ನಗರ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಸೇ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯಾ
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಸೇ ಹಿಂದು ಹೋ ವಿರಾಟ ತನ || 2 ||

ಐಕ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹಿಂದು ಕೀ ಪ್ರಗತಿ ಮೇ ಸಮರ್ಥ ಹೋ
ಧರ್ಮ ಆಸರಾ ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಅರ್ಥ ಹೋ
ಪೂಣ್ಯಭೂಮೀ ಆಜ ಫಿರ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಬನೇ ಸದನ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code