ಹಿಂದು ಯುವಕೋ ಬಡತೇ ಜಾನಾ

ಹಿಂದು ಯುವಕೋ ಬಡತೇ ಜಾನಾ
ಬಡತೇ ಜಾನಾ ಬಡತೇ ಜಾನಾ || ಪ ||

ಫಿರ್ ಘನಘೋರ ಘಟಾ ಫಿರ್ ಆಯೀ
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪರ ವಿಪದಾ ಛಾಯೀ
ಆಜಾ ಹಮಾರಾ ಏಕ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೈ
ಭಾರತ ಮಾ ಕೀ ಲಾಚ್ ಬಚಾನಾ || 1 ||

ಸೀಮಾ ಪರ ಅರಿದಲ್ ಕಾ ಜಮಘಟಿ
ಭೀತರ ಅರಿ ಘಾತೋಂ ಕಾ ಸಂಕಟ
ಯಹೀ ಸಮಯ ಹೈ ಜಬ್ ಹಮಕೋ ಹೈ
ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಪರಿಚಯ ದೇನಾ || 2 ||

ಆಕ್ರಮಕ ಬನಕರ್ ಜೋ ಆಯೇ
ಪಾಪಕರ್ಮ ಕಾ ಫಲ್ ವಹ ಪಾಯೇ
ಫಿರ್ ನ ಕರೇ ಸಾಹಸ ಆನೇ ಕಾ
ಐಸಾ ಪೌರುಷ ಆಜ್ ದಿಖಾನಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code