ಹಿಂದು ವೀರಾ ಲೇವರಾ

ಹಿಂದು ವೀರಾ ಲೇವರಾ ಯುವ ಹಿಂದು ವೀರಾ ಲೇವರಾ
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಿಲಚೆರಾ ನಿನು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಿಲಚೆರಾ || ಪ ||

ಮೂಜ್ಜಗಂಬುಲ ವಿನುತಿಕೆಕ್ಕಿನ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನಿ ಹಿಂದುಭೂಮಿ
ಅನ್ನಿಜ್ಞಾನಮುಲವನಿ ಕೊಸಗಿನ ಆದಿ ಧರಣಿ ವೇದ ಜನನಿ
ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಕ ರಿಕ್ತಹಸ್ತಮು ಚಾಪು ಚುನ್ನದಿ ನೇಡು ಜಗತಿನಿ
ತಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಮು ಬಾಪರಾ ನೀ ತನುವು ಸಾರ್ಥಕ ಮುಗುನುರಾ || 1 ||

ಪುಟ್ಟಿ ನಾಡವು ಪುರುಷ ಸಿಂಹುಲು ಪುಟ್ಟಿ ಮೆಟ್ಟಿನ ಪುಣ್ಯ ಭುವಿಲೋ
ವಿಶ್ವಹೃದಯ ಮನೇಲಿನಾಡವು ವಿಮಲ ಧರ್ಮಮು ನಿಲಿಪಿ ನಾಡವು
ಮರಚಿ ಪೋಕುಮು ನೀದು ಗತಮುನು ಮರಲ ವಿಜೃಂಭಿಂಪರಾ
ಸಾಹಸಮ್ಮುನು ಚೂಪರಾ ಸಿಂಹಗರ್ಜನ ಚೇಯರಾ || 2 ||

ವೇಲ್ಪುಲಂದರಿ ವೆಲುಗುಲನ್ನಿಯು ವೆಲ್ಲವೆರಿಸಿನ ಭಾರತಾಂಬನು
ಉಜ್ವಲಂಬಗು ಧ್ಯೇಯನಿಷ್ಠತೋ ಹೃದಯ ಪೀಠಮು ನಂದು ನಿಲ್ಪುಮು
ನೀದು ಮುಕ್ತಿಯು ಜಾತಿಪ್ರಗತಿಯು ನಿಹಿತ ಮೈನವಿ ಮಾತೃಸೇವಲೊ
ದೇವಿ ಚರಣ ಮುಲಂದು ನೀದು ದೇಹ ಕುಸುಮ ಮುನುಂಚರಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code