ಹಿಂದೂ ಸೋಯೊ ಫಣೆರೋ (ಮಾರವಾಡಿ)

ಹಿಂದೂ ಸೋಯೊ ಫಣೆರೋ ಅಬ ತತೋ ಜಾಗ ರೈ, ಜಾಗ ರೈ, ಜಾಗರೈ,
ಥಾರೀ ಸೂ ತ್ಯೊಡಾ ರೀ, ಲೋಗ ಉತತಾ ರೀ ಪಾಗ ಬಾವಳಾ
ಸೋಯೋ ಫಣೆರೋ ಅಬತೋ ಜಾಗ ರೈ                              || ಪ ||

ಹಿಂದು ಥಾರೋ ದೇಶಡಲೋ ಜಗ ಸಿರ ವೊಡಹೋ, ವೊಡಹೊ, ವೊಡಹೋ
ವಿದ್ಯಾ ಆನಧನ ಬಳ ರೋ ಕದೇ ನಹೀ ಹೋ ಓಡ ಪ್ಯಾರಾ
ಅಬ ತೋ ಉಡರ್ಯಾ ಹೈ ಅಠೆ ಕಾಗ ರೇ ಪ್ಯಾರಾ
ಅಬ ತೋ ಉಡರ್ಯಾ ಹೈ ಅಠೆ ಕಾಗರೇ, ಕಾಗರೇ, ಕಾಗರೇ               || 1 ||

ಹಿಂದೂ ಝೇಳಿ ಗುಲಾಮಿ ಬರಸಾಂ ಸೈಂಕಡೀ, ಸೈಂಕಡೀ, ಸೈಂಕಡೀ
ಥಾರಾ ಮಂದಿರ ಟೊಟ್ಯಾ ಲುಟಗ್ಯಾ ರೇ ದರಬಾರ, ಪ್ಯಾರಾ
ವೈರಯಾಂ ಉಜಾಡ್ಯೋ ಥಾರೋ ಜಾಗರೇ
ಪ್ಯಾರಾ ವೈರಯಾಂ ಉಜಾಡ್ಯೋ ಥಾರೋ ಬಾಗರೇ, ಬಾಗರೇ, ಬಾಗರೇ || 2 ||

ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಆಜಾದಿ ಅಬ ಪಾಯಗ್ಯೋ, ಪಾಯಗ್ಯೋ ಪಾಯಗ್ಯೋ
ತೋ ಭೀ ಹಿಂದಿ ಹಂದೂ ಝೆಲ ರಹ್ಯಾ ಅಪಮಾನ, ಪ್ಯಾರಾ
ದೂಧ ಪೀ ವೈ ಹೈ ಕಾಳಾ ನಾಗರೇ, ನಾಗರೇ, ನಾಗರೇ                   || 3 ||

ಹಿಂದೂ ಮಾ ರೀ ಭುಜಾವಾಂ ನೇತಾ ಕಾಟ ದೀ, ಕಾಟದೀ, ಕಾಟದೀ
ಅಬ ವೆ ಮಾಥೋ ಕಾಟಣ ಖಾತರ ಬೈಠ್ಯಾ ತ್ಯಾರ, ಪ್ಯಾರಾ
ಭಾಯಿಚಾರೆ ರೋ ಗಾರ್ಯಾ ರಾಗ ರೇ, ರಾಗ ರೇ, ರಾಗ ರೇ            || 4 ||

ಹಿಂದೂ ಫೂಟ ಥಾರೊಡೀ ಥಾನೈ ಖಾಯರೀ, ಖಾಯರೀ, ಖಾಯರೀ
ಈನೆ ಜಹಾ ಮೂಲ ಸೂಂ ಖೋದ ಬಗಾ ದೇ ದೂರ, ಪ್ಯಾರಾ
ಸಂಘಟನಾ ಮೆ ಅಬ ತೋ ಲಾಗ ರೇ, ಲಾಗ ರೇ, ಲಾಗ ರೇ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code