ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇ ನವನಿರ್ಮಾತಾ

ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ನವನಿರ್ಮಾತಾ ಹಿಂದು ಯುವಕೋ ಜಾಗೋ
ಜಾಗೋ ಜಾಗೋ ಜಾಗೋ || ಪ ||

ಹಿಮ ಗಿರಿ ಮುಕುಟ ಉದಧಿ ಚರಣೋ ಮೇ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್
ಸ್ನೇಹ ಸಿಕ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಹಮಾರಾ ವಸುಧಾ ಕುಟುಂಬಕಮ್
ಸಮತಾ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗೇ ಜನ ಮನ ಮೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನಾ ತ್ಯಾಗೋ || 1 ||

ಪ್ರಥಮ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಥಮ ಉಚ್ಛಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್
ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಭ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೇಷ್ಠ ವರಮ್
ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಗೇ ಸ್ವದೇಶ ಕಾ ದೀನ ಹೀನತಾ ತ್ಯಾಗೋ || 2 ||

ಶೈವ ಜನ ಸತಶ್ರೀ ಅಕಾಲ ಜಯ ಬುದ್ಧ ಶರಣ ಗಮನಮ್
ನಾಮ ಪಂಥ ಪಥ ವದಂತಿ ಬಹುದಾ ಕಿಂತು ಸತ್ಯ ಏಕಮ್
ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖೀ ನಿರಾಮಯ ಭೇದ ಭಾವನಾ ತ್ಯಾಗೋ || 3 ||

ಅಗಣಿತ ಕರ್ಮ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅರ್ಪಿತ ದೇಶ ಹಿತಮ್
ದೇಖೇ ಸ್ವಪ್ನ ಪರಮ ವೈಭವ ಮಯ ನೇತು ನಿಜ ರಾಷ್ಟ್ರಮ್
ಸ್ವಪ್ನ ಕರೇ ಸಾಕಾರ ಉಠೋ ಅಬ ಮೋಹ ವಾಸನಾ ತ್ಯಾಗೋ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code