ಹಿಂದು ಜಗೇ ದೇಶ ಜಗೇ

ಹಿಂದು ಜಗೇ ದೇಶ ಜಗೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಜಗೇ
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಕೀ ವಿಜಯ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ರೋಮ ರೋಮ ಹೂಂಕಾರ ಜಗೇ || ಪ ||

ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಯುಗ ಇತಿಹಾಸ ಜಗೇ ನಿಜ ಗೌರವ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಗೇ
ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ಮುಲ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧರತೀ ಔರ ಆಕಾಶ ಜಗೇ || 1 ||

ಬಂಧು ಬಂಧು ಮೇ ಪ್ಯಾರ ಜಗೇ ಏಕ ಲಹೂ ಕೀ ಧಾರ ಜಗೇ
ಏಕ ದೇಶ ಹೈ ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವಕರ್ತವ್ಯ ವಿಚಾರ ಜಗೇ || 2 ||

ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇ ರಾಮ ಜಗೇ ನೀತಿ ನಿಪುಣ ಘನಶ್ಯಾಮ ಜಗೇ
ಪಾವನ ಭಾವನ ಧರ್ಮ ಪ್ರೇರಣಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪುಂಜ ಅವಿರಾಮ ಜಗೇ || 3 ||

ಅಸುರ ಮಾರ್ಗ ಕಾ ಕಾಲ ಜಗೇ ರಣಚಂಡೀ ವಿಕರಾಲ ಜಗೇ
ಶಂಕರ ಬನ ಪ್ರಲಯಂಕರ ನಾಚೇ ಡಮರು ತಾಂಡವ ತಾಳ ಜಗೇ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code