ಹಿಂದು ಅಸ್ಮಿತಾ ಕೇ ಪ್ರತೀಕ

ಹಿಂದು ಅಸ್ಮಿತಾ ಕೇ ಪ್ರತೀಕ ಇಸ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಕೀ ಜಯ ಹೋ
ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸೂಶಾಶ್ವತ ಪವಿತ್ರ ಇಸ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಕೀ ಜಯ ಹೋ || ಪ ||

ಯುಗ ಯುಗ ಸೇ ಇಸ ಸೇ ಸೀಖಾ ಹೈಂ ತ್ಯಾಗ ಔರ ಬಲಿದಾನ
ಸಾರೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ನೇಹ-ಸಿಕ್ತ ಹೋ ಐಸಾ ಸುರಭಿತ ಜ್ಞಾನ
ಮಾನವತಾ ಕೇ ಪರಮ ಮಿತ್ರ ಇಸ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಕೀ ಜಯ ಹೋ || 1 ||

ಜನ ಸೇವಾ ನಿಷ್ಕಾಮ ಯಜ್ಞ ಕೀ ಸತ್ಪ್ರೇರಣ ದಿಲಾತಾ
ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಿಖರ ಪರ ಛಡನಾ ಹಮೇಂ ಸಿಖಾತಾ
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಿತ್ರಿತ ಚರಿತ್ರ ಇಸ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಕೀ ಜಯ ಹೋ || 2 ||

ಧರ್ಮ ಇಸೀ ಕಾ ಮಾನದಂಡ ಹೈ ಭಗವಾ ಇಸಕೀ ಕಾಯಾ
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ದರ್ಶನೋಂ ಕೀ ಹೈಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಲೇ ಕರ ಆಯಾ
ಸೌರಭ ದೇತಾ ಅತ್ರ ತತ್ರ ಇಸ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಕೀ ಜಯ ಹೋ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code