ಜಯೋಸ್ತುತೇ ಜಯೋಸ್ತುತೇ (ಹಿಂದಿ)

ಜಯೋಸ್ತುತೇ ಜಯೋಸ್ತುತೇ
ಶ್ರೀ ಮಹನ್ಮಂಗಲೇ ಶಿವಾಸ್ಪದೇ……. ಶುಭದೇ
ಸ್ವತಂತ್ರ ತೇ ಭಗವತೀ ತ್ವಾಮಹಂ
ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ  ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ                   || ಪ ||

ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೇತನಾ ಮೂರ್ತರೂಪ ತೂ ನೀತಿ ಸಂಪದಾ ಕೀ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣೀ ತೂ ಉನಕೀ
ಪರವಶತಾ ಕೇ ನಭ ಮೇ ತೂ ಹೀ ಆಸಮಾಂ ಮೇ ಹೋತೀ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತಿ ತುಮ್ಹೀ ಹೋ ಚಾಂದನೀ ಚಮ-ಚಮತೀ..
ವಂದೇ ತ್ವಾಮಹಂ ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ
ಜಯೋಸ್ತುತೇ……………….                               || 1 ||

ಫೂಲ್ ಖಿಲೇ ಹೋ ಗಾಲೋಂ ಪರ ಯಾ
ಫೂಲೋಂ ಕೇ ಹೋ ಗಾಲ್
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತಿ ತುಹ್ಮಿ ಜೋ ರಂಗ ವಿರಾಜೆ ಲಾಲ್
ತೂ ಸೂರಜ್ ಕಾ ತೇಜ್ ಉದಧಿ ಕಾ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಭಿ ತೂಹೈ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತಿ ಅನ್ಯಥಾ ಗ್ರಹಣ ನಷ್ಟ ಸಬ್ ಹೈ
ವಂದೇ ತ್ವಾಮಹಂ ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ
ಜಯೋಸ್ತುತೇ……………….                               || 2 |||

ಮೋಕ್ಷ ಮುಕ್ತಿ ಹೈ ರೂಪ ತುಮ್ಹಾರೀ
ತುಮ್ಹೆ ಹೈ ವೇದಾಂತಿ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತಿ ಯೋಗೀ ಜನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕಹತೇ
ಜೋ ಹೈ ಉತ್ತಮ್ ಉದಾತ್ತ ಉನ್ನತ ಮಹನ್ಮಧುರ ಸಾರೇ
ಸ್ವತಂತ್ರತೇ ಭಗವತಿ ಸಭೀ ಹೈ ಸಹಚಾರಿ ತೇರೆ
ವಂದೇ ತ್ವಾಮಹಂ ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ
ಜಯೋಸ್ತುತೇ……………….                               || 3 ||

ಹೇ ಅಧಮ ರಕ್ತ ರಂಜಿತೇ ಸುಜನ ಪೂಜಿತೇ
ಶ್ರೀ ಸ್ವತಂತ್ರತೇ……. ಶ್ರೀ ಸ್ವತಂತ್ರತೇ………
ತೇರೇ ಲಿಯೆ ಹೈ ಮರನಾ ಯೇ ಜೀನಾ
ತೇರೆ ಬಿನಾ ಹೈ ಜೀನಾ – ಮರನಾ
ತುಝೆ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೀ ವಂದನಾ
ವಂದೇ ತ್ವಾಮಹಂ ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ ಯಶೋಯುತಾಂ ವಂದೇ
ಜಯೋಸ್ತುತೇ……………….                              || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code