ಹಿಮಗಿರೇಃ ಶೃಂಗಮ್

ಹಿಮಗಿರೇಃ ಶೃಂಗಂ, ದೇವನದೀಂ ಗಂಗಾಂ
ಮನಸಿ ನಿಧಾಯ ಹಿ ಅನುಭವಾಮಃ
ಅನುಪಮ ಉತ್ತುಂಗಂ, ಭಾವಮ್,
ಅನುಪಮ ಉತ್ತುಂಗಮ್ || ಪ ||

ದಿವ್ಯ-ಸನಾತನ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಃ
ಯತೋ ಹಿ ವೇದಪುರಾಣಾನಿ
ಹಿಂದೋರುನ್ನತ್ಯವನತ್ಯೋಃ
ಸದೃಶಾನಿ ಗಿರಿಶಿಖರಾಣಿ |
ಭೀರುಮನಸ್ವಪಿ ಧೀರಸ್ವಭಾವಂ
ಜನಯೇಯುರ್ಹಿಮಭವನಾನಿ || 1 ||

ತಂ ಸುರಲೋಕಮತಿಕ್ರಮ್ಯ
ಅವತೀರ್ಣಾ ಯಾ ಭಾಗೀರಥೀ |
ಭಾರತಮಾತುಃ ಸಂಗೇನ
ಪುಣ್ಯಾ ಜಾಗಾ ಭಾಗ್ಯವತೀ |
ಹಿಂದೂದೇಶೇ ಪ್ರತಿಜನಮನಸಃ
ಪಾವನಕಾರಿಣೀ ಪುಣ್ಯವತೀ || 2 ||

ಪರಾಜಯೋsಪಿ ಸೋಪಾನಂ
ಧೈರ್ಯಂ ವಿಜಯಸ್ಯ ನಿದಾನಂ |
ಗಚ್ಛತು ದುಃಖಿತ-ಬಂಧುಭ್ಯೋ
ವಕ್ತುಂ ಧೈರ್ಯ-ಸಮಾಧಾನಂ |
ಮಾತುಃ ಗೌರವಪರಿರಕ್ಷಾಯೈ
ನಿಷ್ಠಂ ತನುಹೃದ್ಧನಪ್ರಾಣಂ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code