ಹೀ ರಮ್ಯ ಸಿಂಧು ವಲಯಾಂಕಿತ (ಮರಾಠಿ)

ಹೀ ರಮ್ಯ ಸಿಂಧು ವಲಯಾಂಕಿತ ಹಿಂದುಭೂಮಿ
ಶೋಭೇ ನಿತಾಂತ ರಮಣೀಯ ಸುವರ್ಣ ಭೂಮಿ
ದುರ್ದಾಸ್ಯ ಪಂಕಗತ ಹೋ ಕರಣ್ಯಾ ವಿಮುಕ್ತ
ತೂ ಸಂಘ ಸಂಘ ಜಪ ಮಂತ್ರ ನಿಜಾಂತರಾತ || 1 ||

ಹಿಂದೂಸ ನಿತ್ಯ ಜಗತೀ ಅವಮಾನಿತಾತ
ಹಿಂದೂ ಗುಲಾಮ ಮ್ಹಣುನೀ ಝಿಡಕಾರಿತಾತ
ಯಾಚೀ ಅಸೇಲ ಹೃದಯ ಜರಿ ಥೋಡಿ ಖಂತ
ತೂ ಸಂಘ ಸಂಘ ಜಪ ಮಂತ್ರ ನಿಜಾಂತರಾತ || 2 ||

ದೇಶಾರ್ಥ ಕಷ್ಟ ಕರಣ್ಯಾ ತನು ಹೀ ಝಿಜಾವೀ
ಕಾಹೀ ಸಮಾಜ ಸುಹಿತಾರ್ಥ ಕೃತಿ ಘಡಾವೀ
ವಾಂಛಾ ಅಶೀ ಜರಿ ವಸೇ ತವ ಮಾನಸಾತ
ತೂ ಸಂಘ ಸಂಘ ಜಪ ಮಂತ್ರ ನಿಜಾಂತರಾತ || 3 ||

ಸೀಮಾಂತ ಸಿಂಧು ಉಸಳೋ ಘನ ಗರ್ಜನೇನೇ
ಸಾದಾಮಿನೀ ಶಿರಿ ಪಡೋ ಅವಘ್ಯಾಂ ಬಲಾನೇ
ಸೋಡೀ ತರೀ ನ ಧರಿಲೇ ವ್ರತ ಹೇ ಜ್ವಲಂತ
ತೂ ಸಂಘ ಸಂಘ ಜಪ ಮಂತ್ರ ನಿಜಾಂತರಾತ || 4 ||

ವರ್ಷೋತ ಕೀ ಶಿರೀ ತುಝ್ಯಾ ಮೃದು ಪುಷ್ಪರಾಶೀ
ಕೀ ಕೋಸಳೋತ ನಿತ ಸಂಕಟ ಶೈಲ ರಾಶೀ
ರಾಹೋನಿಯಾ ತರಿ ಸದಾಮನಿ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತ
ತೂ ಸಂಘ ಸಂಥ ಜಪ ಮಂತ್ರ ನಿಜಾಂತರಾತ || 5 ||

ಕೇಲಿ ಧ್ವಜಾ ಪುಢತಿ ಗಂಭೀರ ಜೀ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
ಹೋವೋ ತಿಚೀ ಚುಕುನ ಹೀ ನ ಕಧೀ ಅವಜ್ಞಾ
ನಾಹೀ ಕ್ಷಿತೀ ಜರೀ ಘಡೇ ತವ ಜೀವನಾಂತ
ತೂ ಸಂಘ ಸಂಘ ಜಪಮಂತ್ರ ನಿಜಾಂತರಾತ || 6 ||

ರಾಷ್ಟ್ರಾರ್ಥ ಜನ್ಮ ಮಮ ಯಾ ದೃಢ ಭಾವನೇನೇ
ಅರ್ಪೀನ ಪ್ರಾಣ ಹೀ ಆಶಾ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯಾನೇ
ಹಿಂದೂಂಚಿ ಯಾ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಧಾರಣಾರ್ಥ
ತೂ ಸಂಘ ಸಂಘ ಜಪ ಮಂತ್ರ ನಿಜಾಂತರಾತ || 7 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code