ಹೇ ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತ ಅರ್ಪಿತ ಸುಮನ

ಹೇ ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತ ಅರ್ಪಿತ ಸುಮನ ತುಮ ಲೋ ಪುನಃ ಅವತಾರ || ಪ ||

ಅರ್ಧಮಾರ್ಗ ಪರ ಛೋಡ ಗಯಾ ರಥಿ
ಕಿಂತು ಅಟಲ ಥಾ ಚತುರ ಸಾರಥೀ
ಧ್ಯೇಯ ಮಾರ್ಗ ಕೀ ಬಾಗಡೋರ ಲೇ
ಕಿಯಾ ಸ್ವಪ್ನ ಸಾಕಾರ ಲೋ ಪುನಃ ಅವತಾರ || 1 ||

ರಾಮಾಯಣ ಕೇ ಸ್ವರ ಕೋ ಲೇಕರ
ಸ್ವಪ್ನ ಸಜಾಯಾ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾ
ಜನಕನಂದಿನಿ ತೇಜ ತಪಸ್ವಿನಿ
ಹು‌ಯೀ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಾರ ಲೋ ಪುನಃ ಅವತಾರ || 2 ||

ಅಮರ ತ್ಯಾಗ ಕೀ ನೀವ ಬಿಛಾಕರ
ಮಾರ್ಗ ದಿಖಾಯಾ ದಿವ್ಯ ಮನೋಹರ
ಚಲಕರ ಹಮ ಸಬ ಉಸೀ ಮಾರ್ಗ ಪರ
ಕರೇಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಲೋ ಪುನಃ ಅವತಾರ || 3 ||

ತೇರೀ ಅನುಪಮ ತಪಃ ಜ್ಯೋತೀ ಕೋ
ಕರೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ದೀಪ-ದೀಪ ಸಮ
ರಹೇ ಅಬಾಧಿತ ಜ್ಯೋತೀ ಮಾಲ ಸೇ
ಆಲೋಕಿತ ಸಂಸಾರ ಲೋ ಪುನಃ ಅವತಾರ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code