ಹೇ ಪ್ರಿಯ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಹಾನ

ಹೇ ಪ್ರಿಯ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಹಾನ ಗಾತಾ ಹೂ ಮೈ ತೇರಾ ಗಾನ     || ಪ ||

ಗೃಹಮಂದಿರ ಗಿರಿ ವನ ಸಬ ತೇರೇ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಮನ ಭಾತೇ ಆತಿ ಮೇರೇ
ಮಹಾಮಧುರ ಹೈ ತೇರಾ ನಾಮ                              || 1 ||

ಉತ್ತರ ಹಿಮಗಿರಿ ಪರಮ ಮನೋಹರ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಪಾವನ ನಿರ್ಮಲ
ಶಾಂತಿ ಔರ ಸುಖ ಕೇ ತುಮ ಧಾಮ                           || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code