ಹೇ ನಿಖಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾದಕ

ಹೇ ನಿಖಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾದಕ ಏಕ ವರದಾನ ದೋ
ಮಾತೃ ಭೂ ಕೇ ಹಿತ ಅಖಂಡಿತ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಠಾ ಜ್ಞಾನ ದೋ || ಪ ||

ದೇವ ದೇವೀ ಸಬ ಸಮಾಯೇ ಪುಣ್ಯ ರಜ ಆರಾಧ್ಯ ಹೈ
ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧಕ ಸಾಧನಾ ಹೈ ಔರ ಯೇಹ ಹೀ ಸಾಧ್ಯ ಹೈ
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ನಿರಂತರ ಭಕ್ತಿ ಅಮೃತ ಪಾನ ದೋ || 1 ||

ಮೋಕ್ಷ ಕೀ ಇಚ್ಚಾ ನಹೀಂ ಹೈ ಸ್ವರ್ಗ ಕೇ ವಲ ಧೂಲ ಹೈ
ಛೋಡ ಕರ ಅಂಚಲ ಜನನೀ ಕಾ ಛಾನನಾ ಜಗ ಭೂಲ ಹೈ
ನಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಮಾಂ ಪ್ರಾಣ ಮೇಂ ಸಂಧಾನ ದೋ || 2 ||

ಯೇಹ ಥಾ ಜಗ ಕಾ ರಾಜ್ಯ ಮಾಂ ಕೀ ಛತ್ರ ಛಾಯಾ ಛೋಡಕರ
ತುಚ್ಛ ಧನಪತೀ ಕಾ ಖಜಾನಾ ದೇಶ ಸೇ ಮುಹ ಮೋಡಕರ
ಮೃತ್ಯು ಜೀವನ ಮೇಂ ಸದಾ ಮಾಂ ಗೋದ ಮೇಂ ಹೀ ಸದಾ ಸ್ಥಾನ ದೋ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code